Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی کتاب

(3 صفحه - از 43 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، کتاب، مدیریت اطلاعات، ایران، اسلامی، داستان، مدیریت، مصور، حوزه هنری سازمان تبلیغات، نقشه

خلاصه ماشینی:

"این کتاب مجموعه‌ای است ازسرگرمی‌های سازنده برای کودکان ونوجوانان و آشنایی آنها با مواد و ابزاریکه در دسترس آنها قرار دارد و استفادهمناسب از نیروی کار و تفکر بچه‌ها درحین آموزش. کتاب تفنگ و شاخه زیتون کوششیاست برای شناساندن اعمال غیر انسانیرژیم غاصب اسرائیل در قالب گفتاریصریح بر اساس تاریخ وقوع حوادث،کتابهای بسیاری در این زمینه نوشتهشده‌اند ولی همگی یا اغلب دربارهچریکهای فلسطینی است ولی هیچ یکخشونت اسرائیلی‌ها و یا اعراب را موردبررسی قرار نداده‌اند و یا کمتر به،اینکار مبادرت ورزیده‌اند. نگارنده در مقدمه چنین آوردهاست:«در این کتاب از،آسیا به خونگرداندن و نان خوردن،بریدن دست وپای هزار دیلمی پرخاشگر در یک روز،کله منار کردن در گیلان و چهار گوشهدروازه استرآباد،خورش پختن از کلهانسان و آن را به خورد خانواده‌اش دادن،دریدن شکم زنان باردار،و بچه‌ها را برنیزه کردن،گردن زدن هفتاد و چندتنبه شمشیر،آنگاه وضو ساختن و نمازپرداختن،با اسب بر جنازه‌ها تاختن،خوردن گوشت تن سردار سر بریده،گلرنگ شدن آب سفیدرود،از خونکشتگان دیلم بدست قوم گیل،زبانبریدن،چشم کندن،سینه دریدن،پوستسروتن را به کاه انباشتن،کشتار و تجاوزو به غنیمت بردن زنان و دختران مردم،از کاسه سر انسان پیاله شرابخواریساختن،پسرکشی،برادرکشی،پدرکشی و صدها گونه درندگی و انسانستیزی دیگر سخن به میان آمده است تاآیندگان دیار ما بخوانند که بر گذشتگاندردمند و سیه‌روزشان چه پایه و چه مایهستم رفته است» دوره نقشه‌های برجسته نما/موسسهجغرافیایی سحاب،قیمت 6000 ریال. 8 نقشه این مجموعه در قطع70*100 بصورت رنگی تهیه شده وشامل عناوین زیر است:1-ایران. کتاب حاوی مطالبی است پیرامونجغرافیا و تاریخچه کشور جمهوری عربیسوریه به همراه نقشه راهنمای سوریه وارتباط مردم این سرزمین با ایران."

صفحه: از 43 تا 45