Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر نقد ...

نویسنده:

(2 صفحه - از 46 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : نقد ، مترجم ، ترجمه ، سبک ، منتقد ، زبان ، ابهام ، خواننده ، رمان ، زبان فارسی

خلاصه ماشینی:

"البته پس از عرضه مطلب به دست‌اندرکاران بزرگوارکیهان فرهنگی،آن عزیزان به علت کمبود جا و درآخرین لحظاتی که مطلب«لیات»شده برای«لیتوگرافی»می‌رفت،خواستند دو صفحه از مطلب صفحه‌بندی شدهحذف شود و چون چاره‌ای نبود،این کار صورت گرفت ودر نهایت مطلبی که یادداشتهای دستنویس آن به قاعدۀیک کتاب شده بود،تبدیل به یک مقالۀ چهار صفحه‌ای درنشریۀ وزین کیهان فرهنگی شد و طبعا آن افتادگی همکه در متن پاسخ بدان اشاره رفته،بدین علت بوده است. نکته دیگری که به نویسندۀ پاسخ برخورده،این استکه ذکری از درخشان بودن آثار قبلی مترجم نشده و بهذکر جالب توجه بودن آنها بسنده شده است. البته قرار نیست که به همۀ موارد مندرج در این پاسخ،جواب داده شود،اما مسئله مهم این است که چرا نویسندهاز دهها مورد لغزشهای مختلف دستوری کتاب که در مقالهبه آنها اشاره شده فقط یکی دو مورد را،آن هم با قلب وتحریف ذکر کرده و موارد دیگر را که تنها وجود چند تااز آنها می‌تواند نثر هر ترجمه‌ای را بی‌اعتبار کند،نادیدهانگاشته است؟ نویسندۀ پاسخ،حتی به خود زحمت نداده که به دنبالمطالعه موارد ذکر شده در نقد برود و پاسخی مستدلبرای آنها تهیه کند. مثلا جایی که،این مسئله مطرح شده که ترکیب«تپوکزدن»گنگ و نامفهوم است،نویسندۀ پاسخ چنین نوشته:«تپوک زدن هم گویاست و هم مفهوم!»یا در جایی که درمتن نقد گفته شده که بهتر بود در ترکیب«هم حالا»،«هم»حذف می‌شد،نوشته است:«در ترکیب«هم حالا»به هیچ وجه نمی‌توان«هم»را حذف کرد»!از این گونهموارد بسیار است و این پاسخهای بدون استدلال باچاشنی برخی احکام ثابت نشده و بعضا غیرعلمی،خودگویای بضاعت علمی نویسنده آنهاست."

صفحه: از 46 تا 47