Skip to main content
فهرست مقالات

چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی؛ زمینه ها و عوامل (مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 5 تا 24)

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر گرگان انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، تاثیر عوامل فردی نظیر سن و جنسیت و عوامل جمعی همچون هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت ملی، اعتماد اجتماعی و ... بر کمیت و کیفیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌شود. روش تحقیق توصیفی‌ـ پیمایشی است که داده‌ها‌ی آن، با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، 18 تا 30‌ساله جمع‌آوری شد. اعتبار ابزار، از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد، که این تعداد از میان جوانان 18 تا 30‌سالة، شهر گرگان انتخاب شدند. یافته‌های استنباطی، رابطه‌ای معکوس را بین کمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی با هویت اجتماعی، دینی و ملی کاربران نشان می‌دهد. بدین معنا که افزایش میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، موجب کاهش هویت اجتماعی، دینی و ملی کابران می‌شود؛ همچنین بین کیفیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی با هویت اجتماعی، دینی و ملی، رابطه‌ای مثبت به دست آمده است. بدین ترتیب، مادامی که کاربران نسبت به محتوای مورد استفادة خود در شبکه‌های اجتماعی توجه کرده و اقدام به انتخاب و گزینش آگاهانه می‌کنند، سطح هویت اجتماعی، دینی و ملی آنان نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، با افزایش سن، کاربران آگاهانه و هدفمند اقدام به انتخاب، استفاده و عضویت در شبکه‌های اجتماعی می‌‌کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.