Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه ای خبرنگاری

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 57 تا 78)

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه‌ای خبرنگاری بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق، کلیة خبرنگاران شاغل در رسانه‌های ارتباط جمعی زنجان به تعداد 200 نفر بودند که همة آنها برای نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساخته، بر اساس اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای همه مولفه‌ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. داده‌های تحقیق پس از گردآوری، با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش خبرنگاران زنجانی در زمینة اصول حرفه‌ای خبرنگاری در سطح متوسط به بالا  قرار دارد. دانش خبرنگاران در زمینة اصل مسئولیت اجتماعی خبرنگار بیشتر از سایر اصول است؛ از این نظر به ترتیب، اصل احترام به منافع، اصل دستیابی به اطلاعات درست و واقعی، اصل احترام به ارزش‌های جهانی و متنوع فرهنگ‌ها، اصل شرافت حرفه‌ای خبرنگار، اصل دسترسی همگانی و مشارکت، اصل حقیقت‌طلبی، اصل احترام به حریم خصوصی و حیثیت انسانی، اصل برپایی نظم اطلاعاتی و ارتباطی نوین جهانی و اصل محو جنگ و سایر مصائب فراروی بشر قرار دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.