Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ معاصر؛ تکنیک و استثمار

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(9 صفحه - از 5 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : مشروطیت، اسلام، غرب، تاریخ، دکتر حائری، کیهان فرهنگی، تمدن، دانش، جهان اسلام، کتاب

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:«توین‌بی»برآن است که یک تمدن آنگاه که به نقطۀ اوجخودش می‌رسد،آنجا،ضعف فرهنگ آغازمی‌شود،در واقع مناسبتی بین مرگ فرهنگو اوج تمدن وجود دارد؛شما فکر می‌کنید کههمین مسأله در عالم اسلام هم رخ داده است؟ دکتر حائری:من راستش نمی‌دانم این تئوری را همهقبول دارند یا خیر. این استکه از شما بزرگواران که در تاریخ معاصر کارکرده‌اید،می‌پرسیم که در وجه مادی علتتوقف ما چه بوده است؟آیا واقعا خوبخارجیها دخیل نبودند که ما از این فرهنگ،تکنیک و دانش به معنای تجربی آن عقب بمانیم؟آیا می‌توانیم عامل دیگر را عاملتجزیۀ عالم اسلامی بدانیم؟ دکتر فرنود:پیشنهاد من این است که علل شکوفاییجهان اسلام را نگاه کنیم،ببینیم که کدام یک از اینها دردورۀ توقف حذف می‌شود. &%08903FYKG089G% دکتر حائری:صحبت از این است که چرا اسلام که دعلم و دانش یک عظمت هفتصد ساله داشته،چطورواپسگرایی را طی کرد؟آنچه از نظر تاریخی صحیحاست،این است که عدم توجه به رشد دانش و آموختندانش از دیگران از سوی جوامع اسلامی-مننمی‌خواهم یک قشر را متهم کنم و یک قشر را مورد حملهقرار دهم،(حکام و یا علما)-مطرح بوده است. کیهان فرهنگی:در مقاله«مفهوم نوینآزادیهای سیاسی و اجتماعی در نوشته‌هایپارسی آسیای میانه»شما بیشتر چهمقصودی را در نظر داشتید؟ دکتر حائری:نظرم این بود که اصولا فکر آزادی را درسرزمینهای فارسی زبان مورد بررسی قرار دهم. کیهان فرهنگی:از نوع یادداشتهایصدرالدین عینی است؟ دکتر حائری:خیر،این نکته را هم بگویم که،قبل ازاینکه مشغول این کار شوم،در حال انجام کار دیگریبودم که به نوعی با مقاله«مفهوم آزادی در نوشته‌هایفارسی آسیای میانه»ارتباط پیدا می‌کند،البته اینفصلی از آن کتاب است."

صفحه: از 5 تا 13