Skip to main content
فهرست مقالات

بعد از انقلاب ...

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : چک و اسلواکی ، توریستها ، داستان ، اشغال ، کمونیست‌ها ، چک و اسلواکی انقلاب ، دولت ، حال مسافرت ، استرالیا ، مردم

خلاصه ماشینی:

"زن می‌خواهد داستانی دربارۀ پراگ بعد از انقلاببنویسد: درس اول:چگونه داستان بنویسیم؟جواب:ویرجینیاولف گفته است که نویسنده به یک اتاقکه متعلق به خودش باشد نیاز دارد. زنی که در حال مسافرت است فریاد یک توریست رامی‌شنود: -فورا غذا را بیاورید!چه اتفاقی برای شما افتاده است؟ناسلامتی انقلاب کرده‌اید؟ درس سوم:وقتی که مردم فریاد می‌زنند،بهترمی‌شود آنها را درک کرد. زن فکر می‌کند که آیا می‌توان هجوم توریستها رااشغال نامید؟چک و اسلواکی تازه از اشغال 1968 نفسیتازه کرده است که صدام حسین کویت را اشغالمی‌کند. کارگران فریاد کشیدند،مردی که کت زیبایی پوشیدهبود،دستش را به علامت ساکت کردن مردم بالا برد: -شما متوجه حرف من نشده‌اید!منظورم این نیست کهشما بچه بودید. دوست زنی کهدر حال مسافرت کردن است،یک بار نوشت: انقلابی بودن این است که کارهای باقی مانده را انجامدهیم. زنی که در حال مسافرت است،در پراگ می‌پرسد کهآیا بیرون رفتن در شب برای یک زن تنها،خطرناک است؟به او می‌گویند: -نه در همه جا. » زنی که در حال مسافرت است می‌پرسد:پس چههستند؟ «آنها انقلابی هستند» زن ابتدا فکر می‌کند که آنها متوجه سؤال نشده‌اند. بدون شک هنوز هم پلیس آنجا را کنترل می‌کند!اگر چه دلیل این مراقبت فرق کرده است. زنی که در حال مسافرت است،می‌پرسد که آیا مردمانقلاب را دوست دارند؟ «کمونیست‌ها انقلاب را دوست ندارند. 4-سه نوع کوکاکولا 5-دو نوع پپسی 6-تبلیغات کوکاکولا 7-چترهای کوکاکولا 8-همبرگر زنی که در حال مسافرت کردن است می‌پرسد که آیاهمبرگر بعد از انقلاب آمد؟ «نه،آنها یک ماه قبل از انقلاب پیدا شدند،کلوچه‌هاهم همین طور. زنی که در حال مسافرت کردن است،یک قسمت ازسریال«همسایه‌ها»را با یکی از دوستانش از تلوزیونانگلستان تماشا می‌کند."

صفحه: از 38 تا 39