Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

نویسنده:

(3 صفحه - از 48 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، طبری، کتابخانه، اهل حدیث، حنابله، ایمان، قرآن، مواد کتابخانه، آفت‌ها و آسیب‌های مواد کتابخانه، روایت

خلاصه ماشینی:

"برخی دیگر دامنۀ این تعریف رامحدودتر ساخته و نوشته‌اند که:کتابو کتابخانه عبارت است از مجموعه‌ایاز مواد که به صورتی منظم و مرتب نوشتهشده و از راههای گوناگون فراهم آمدهباشد،این تعریف،مکانهای مختلفیباشد،این تعریف،مکانهای مختلفیچون:ادارۀ اسناد،گاوصندوقهای ثبتاحوال و اماکن شبیه آنها را نیز در برمی‌گرفته،که امروزه با مفهوم کتابخانهمغایرت دارد و برای هر یک از آنها مکانیجداگانه در نظر گرفته می‌شود(علمالمکاتبات و المعلومات از هر حماده،ص10-15). ابن‌ندیم دربارۀ اهتمام ایرانیان نسبتبه کتابها و نوشته‌های خود و کتابخانهو محل نگهداری کتاب چند داستان ذکرکرده است که خود حکایتگر&%08921FYKG089G% ارزش‌گذاری ایرانیان به علم و دانش وحفظ میراث گذشتگان است وی به نقلاز ابومعشر بلخی ایرانی در کتاب«اختلاف‌الزیحات»نوشته است که،پادشاهان ایرانی برای نگاهداری و حفظصیانت دانشها و به جای ماندن آنهااهتمام بسیاری داشته‌اند و برای محفوظماندن کتابها و آثار دانشمندان ازآسیبها و آفات آسمانی و زمینیوسیله‌ای از مواد سخت و محکم وبادوام برگزیدند که تاب مقاومت را دربرابر هر گونه پیشامد و آسیبی داشتهباشند،و عفونت و پوسیدگی در آن راهنباید و آن ماده پوست درخت خدنگ بودکه آن را«توز»می‌نامیدند و هندیان وچینیان و دیگر ملتها از ایشان پیرویمی‌کردند،و ایرانیان برای نگاهداری این نوشته‌ها بهجستجوی مکانی مناسب می‌پرداختندتا برای ساختن کتابخانه و خزانۀ کتبمحلی پیدا کنند که از زمین‌لرزه بر کنار ویا در مقابل آن مقاوم باشد،و گل آنچسبندگی داشته باشد و برایساختمانهای محکم و پابرجا مناسبباشد. بنیاد این کتابخانه را بهتهمورث شاه ایرانی نسبت داده‌اند(الفهرست ابن‌ندیم ص 299-300) با توجه به مطلبی که ابن ندیم نقل کردهروشن می‌شود که از همان روزگارانکهن،انسانها برای حفظ دستاوردهایفکری خود اهتمام بسیاری داشته‌اند،بااین حال می‌دانیم که کتابها و کتابخانه‌هادر طول تاریخ دچار آفات و آسیبهایبسیاری شده‌اند و در مورد این آفتها وآسیها کتب و رساله‌ها و مقاله‌هایبسیاری نوشته شده و همچنین راههایپیشگیری از این آفات و آسیبهاشناسایی و معرفی شده‌اند،که یکی ازاین کتابها،اثر خوب و بارز آقای مهردادنیکنام است که«آفتها و آسیبهای موادکتابخانه»نام دارد."

صفحه: از 48 تا 50