Skip to main content
فهرست مقالات

از روزنامه فروشی تا نویسندگی

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : فیلم ، سینما ، کارگردان ، مافیا ، داستان ، تلویزیون ، جنگ ، پدربزرگ ، زندگی ، عمه ماری

خلاصه ماشینی:

"بیشتر فیلمهای شما،در زمانی ساختهشده که سرمایه و سود،مانند امروز مقدسو هدف نبوده است،در این صورت آیا پیروزیکنونی سرمایه‌داری،بر روشهای شما در کارگردانیاثر خواهد گذاشت؟ درست است که پرستش سود،راه خودرا در تأثیر منفی بر سینمایی که قبلا به آناشاره کردم و گفتم که واقعیتها را منعکسمی‌ساخت،در پیش گرفته است. این اروپا همچنانکه رؤیایی استدارای هویت مشترک است،ولی آیا با خطرافکار و عقاید آن سوی مرزهای خود مواجهنیست؟آیا راهی برای مقابله وجود دارد؟ به نظر من باید از فکر کردن در مورداصطلاحاتی از قبیل امپریالیسم آمریکا دوری کنیم چون قدرت خلاقیت ما واقعیاست. اگر فرهنگ آمریکا در جهان منتشرشده این مرهون همین سازمان صنعتیاست،اروپا دارای فرهنگی قوی و گیراو گوناگون است اما همچنان در زیر هرمی ازقوانین ملی در رابطه با تولید قرار دارد. به نظر شما-همانطور که گفتهمی‌شود-وضع سینما خیلی سقوط کردهاست؟ در سالنها بسیار سقوط کرده است و مامنتظر تصویب قانون جدیدی هستیم که بهنظر من بسیار خوب خواهد بود چون بهتهیه کنندگان سینما کمک خواهد کرد به تولیدبرگردند یعنی به ریسک کردن برگردند تااینکه زیر بار حکومت تلویزیون و شرایط آنبروند. آیا پس از آزادی بلوک سوسیالیسمموضوع این داستان طرفدار خواهد داشت؟ بدون شک این موضوع مرا به خودجذب کرده است اما مسألۀ کشف زندگیبرای بار دیگر چیزی به جز آتش‌بس میانیک جنگ و جنگ دیگر نیست،میان دو نوعدرد و رنج. آیا شما از جمله کسانی هستید کهمعتقدند تاریخ کار خود را انجام دادو لیبرالیسم به طور نهایی پیروز گردید؟ فلسفه مسأله‌ای است جداگانه،اماهمیشه نیازهای آدمی باقی می‌ماند،نیازهایضروری مردم."

صفحه: از 62 تا 63