Skip to main content
فهرست مقالات

آنجا که زمانی وطن بود

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : آفریقا، هریس، سفر، اندونزی، کتاب، رمان، حزب کمونیست، داستان، سوهارتو، خواننده

خلاصه ماشینی:

"چون آنچه خواننده در پایاندربارۀ آفریقای آقای هریس دستگیرشمی‌شود،همان تصوری است که او ازغرب با خود به همراه داشته است اوخویشتن را از اسطورۀ هویت نژادی،که زندانیجاکارتا بررسی رمان«اینسرزمین بشری»نوشتۀ:پرامودیا آنانتاتوئرفرهنگ و ادبیات اندونزی برای ما درغرب،اغلب با تصورات ناشناخته‌ای همراهاست،زیرا ترجمۀ روان ادبیات نوشتاریاین سرزمین کهن،آمیخته با تراژدی‌هاینهفته در زندگی ساکنان آن بخصوصبرای آمریکا غیر قابل دسترس بودهاست. اما هنوز مباحث بسیاری وجود داردکه باید توسط این نویسنده بزرگ کهبا ظرفیت و شناخت‌های مختلف در طولچهل سال به نوشتن پرداخته،مطرحو مورد رسیدگی قرار گیرد. به طوری که وقتی در صفحات آخر کتابمی‌نویسد:«آفریقا عبارت است ازتناقض»،خواننده تعجب نخواهد کرد،اگربخشی از این تناقض با توجه به اینواقعیت زدوده شود که آنچه دربارۀموریتانی صادق است دربارۀ زیمبابوهصدق نمی‌کند و اینکه آفریقا آن قدر کهگوناگون است،متناقض نیست. درحقیقت در این کاب گاهی جمله‌هایشاعرانه‌ای هم دیده می‌شود که البتهمی‌شود بدون آنها هم سر کرد:«اگرآفریقا همان باغ عدن است،پس آیانتیجه گناه اولیه آدم نیز هست؟و شایدبدبختی و فلاکتی که اکنون آفریقا نامدارد،توبه‌ای است در قبال بزرگترینگناه آدمی. شایدعلت آن این است که وقتی او همه چیز رابازگو می‌کند و کتاب به آخر می‌رسد،«بیگانه بومی»تنها یکی از گفته‌هایریچاردرایت را درباره آفریقا مورد تائیدقرار می‌دهد:ریچاردرایت در«قدرتسیاهان»نوشته است:«افریقا یک آیینۀبزرگ و کدر است». او که به طرز حریصانه‌ایپسرش را دوست دارد،اغلب با شوهرشکه از او جدا شده و مجددا رجعت نموده،در بحث و جدل است و بحثهای آنها نیزمعمولا در مورد تعیین آینده زندگیمینک دور می‌زند و نیز در این باره که آیااو باید جاوه‌ای باقی بماند یا خارجیشود. آقای توئراعتقاد دارد که اهالی جاوه همیشه باید بهزبان سنتی و ملی مالایایی خود بنویسند،اگر چه این زبان مانند سایر زبانهایجهانی برای داستان‌نویسی راحتو مناسب نیست."

صفحه: از 64 تا 65