Skip to main content
فهرست مقالات

مشاهیر شرق؛ کتمان غرب

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 14 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : مصر، غرب، استاد، زبان، زبان فارسی، کیهان فرهنگی، ایران، تدریس، زبان فارسی در دانشگاههای مصر، زبان و ادبیات فارسی

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:جناب عالی به عنوانبنیانگذار رشتۀ زبان و ادبیات فارسی درمصر چه اقداماتی برای پیشرفت اینزبان در سالهای اخیر داشته‌اید؟ دکتر حسنین:در مصر این توانایی بود که برایهر زبان،یک رشته پایه‌گذاری شود. کیهان فرهنگی:به طور کلی رشدکمی و کیفی زبان فارسی در مصر چگونهبوده است؟ دکتر حسنین:پیش از قطع روابط سیاسی بینمصر و ایران،دانشجویان هر ساله در«عین‌الشمس»بیش(به تصویر صفحه مراجعه شود) از هزار نفر بودند و این رقم قابل توجهی است. کیهان فرهنگی:چگونه می‌توانیمزبان فارسی را مردمی کنیم-به ایناعتبار که برای مردم عامه نیز قابل فهمباشد-؟ دکتر حسنین:از بیست سال پیشمرکز صحافی‌ای بوده که هنوز هم هست؛اما این فعالیتهابه تأثیر از سیاست کمتر شده و رئیس این انجمن دکتر(به تصویر صفحه مراجعه شود)نورالدین العلا،در ترتیب دادن گردهماییها،همایشها،و چاپ رسالات دکترا کمکهای زیادی کردند،که به علاقه‌مندان کمک می‌کرد. کیهان فرهنگی:چه مقدار کتاب ازایران-چه آثار گذشتگان و چهآثار معاصران ایرانی-در زمینۀ ادبیات وهنر به زبان عربی ترجمه شده است؟ دکتر حسنین:زیاد است. کیهان فرهنگی:پیشینۀ تاریخیایران و مصر به چه دوره‌ای باز می‌گردد واین ارتباط پس از اسلام چگونه بودهاست؟ دکتر حسنین:در آن مقاله،همۀ این مباحث بهتفصیل نوشته شده و این ارتباط از دوران کهن تا قرونوسطا و تا امروز مطرح بوده است. شما در این موردچه نظری دارید؟ دکتر حسنین:در مصر نیز این نزدیک کردنمذاهب وجود داشت و مجله‌ای به نام«التقریب»هر ماهمنتشر می‌شد که البته این مسأله باید در جهاناسلامی رواج پیدا کند یعنی به نوعی از وحدت اسلامیو تقریب بین مذاهب صحبت شود چون ما می‌بینیم کهدر حقیقت تفاوت چندانی بین مذاهب وجود ندارد."

صفحه:
از 14 تا 17