Skip to main content
فهرست مقالات

به گرداگرد خود چندان که بینم ...

نویسنده:

(2 صفحه - از 44 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : وحدت حوزه و دانشگاه ، دانشجویان ، دانشگاه ، اسلامی ، تدریس ، حوزویان ، تحقق وحدت حوزه و دانشگاه ، منظور از وحدت حوزه ، دانشهای روز ، قرآن

خلاصه ماشینی:

"به نظر من این امر خوب است و در تحققوحدت حوزه و دانشگاه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند امااین بعد به تنهایی کافی نیست. نظر دیگر در مورد وحدت حوزه و دانشگاه این است کهحوزه‌ها تمام علوم روز را عرضه کنند و دانشگاهها همهعلوم حوزوی را-همان طور که در گذشته مدارس دینی ومساجد،مرکز تعلیم همه چیز بود. آن جا غبطه خوردم که چرا مابا وجود علمای عالی مقام و معارف بسیار غنی که از اهلبیت(علیهم السلام)داریم،یک مرتبه ذهن کم زمینهدانشجویان خود را با معلومات فلسفی پر می‌کنیم؟البتهمن نه تنها مخالف فرضه کردن اصول عقاید به کمکاستدلالهای فلسفی نیستم،بلکه طرفدار آن نیز هستم،امادر عین حال معتقدم که دانشجو باید آنها را پس از طیمراتب مناسب فرا بگیرد. اما در قرون اخیر تمرکزحوزه‌های علمیه صرفا روی فقه و اصول(و تا حدی فلسفهو کلام بوده)و بقیه دانشها را تا حد زیادی از آموزش خودحذف کرده‌اند و اگر در حوزه‌ها این علوم تدریس شدهدر حد آثار قدیمی و نظریات قدما بوده است. اگرحوزه‌های علمیه بخواهند پاسخگوی نیازهای فکری وعقیدتی جوامع اسلامی باشند،باید حوزویان از مسائلمستحدثه فقهی و معضلات فلسفی که دانشهای روز مطرحکرده آگاهی کامل داشته باشند و برای پاسخگویی به آنهاآمادگی لازم را پیدا کنند تا بتوانند مسلمانان،خصوصاطبقه جوان را در مقابله با اندیشه‌های انحرافی و رفعنیازهای فکری مجهز کنند."

صفحه: از 44 تا 45