Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ؛ تبادل، تهاجم و ...

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(11 صفحه - از 5 تا 15)

خلاصه ماشینی:

"بنابراین وقتی ما از فرهنگ جامعه‌ای بحث می‌کنیم ازهمۀ این شؤون در حالات اجتماعی انسان بحث کرده‌ایمو اگر کمی دقت کنید،می‌بیند که همین مسأله استکه جامعه‌ای را از جوامع دیگر جدا می‌کند. ببینیم در چه جنبه‌ای انسان نقش دارد ومی‌تواند در زمینۀ اجتماعی تغییر ایجاد کند دکتر غلمعلی حداد عادل:در پاسخ به این پرسشکه«فرهنگ»چیست می‌توانیم بگوییم فرهنگ ویژگیزندگی انسانی است. اما از آن جاکه به هر صورت آدم با تعاریفی که می‌دهد می‌تواند یکملاک شناخت را هم به مخاطبش بدهد-قصدمطح منیت آدمی نیست-پیروی می‌کنم از دکترشریعتمداری که گفت فرهنگ شیوۀ زندگی استو از حداد عادل که همین تعبیر را بهگونه‌ای دیگر بیان کرد. دکتر ملا صالحی:من گفتم ارائۀ«تعریف جامع وفراگیر»کار آسانی نیست اما«تعریف»-بدون در نظرگرفتن فراگیر بودن آن-کار پیچیده‌ای نیست؛و گفتمبه این خاطر برای غربیها کار مشکلی نبوده که یکصد وپنجاه سال است لایه به لایۀ تاریخ گذشته را جراحیباستان‌شناسانه کرده‌اند. وقتی از آزادی سخنمی‌گویند،قصدشان تقویت این پندار است که هرفردی هر کاری دلش می‌خواهد می‌تواند انجام دهد واین تبلیغ در فرهنگ آنها«امتیاز»تلقی می‌شود!هر کجاسخنی می‌گویند متذکر می‌شوند که:«آزادی یعنیاین»!تبلیغ چنین مفهومی از آزادی چند خاصیت برای تثبیت وضع دستگاههای حکومتی آمریکا دارد؛اولاینکه انسان،به هر صورت،گاهی در پی تمایلات آنی ومقطعی است و می‌خواهد آنها را ارضا کند. دکتر حداد عادل:در ادامۀ فرمایش استاد شمسآل احمد باید بگویم که اگر ما به این دیدگاه برسیم-هنگامی که ما با فرهنگ و پیشینۀ فرهنگی خودمان،که غنی و قوی است،آشنا باشیم-نمی‌ترسیمو نمی‌هراسیم از آن فرهنگی که در برابر ما قرار دارد."

صفحه: از 5 تا 15