Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه دینی دورکهایم

مترجم:

(5 صفحه - از 22 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : دین، توتم، توتمیسم، انسان، ارواح، عقاید، خدا، اسطوره، تعریف دین، اعتقاد

خلاصه ماشینی:

"زیرا راز،گرچه در برخی ادیان مانند مسیحیتمورد تأکید قرار گرفته است،اما نزد متفکران،مقبولیتعام ندارد و با علم و عقل جدید سازگار نیست و نسبتدادن حوادث طبیعی به علل ماوراء طبیعی و نامرئیآشکارا با علم تعارف دارد و اساسا وظیفۀ دین ایننیست که فقط حوادث را به خدایان و نیروهایمافوق طبیعی و نامرئی نسبت دهد،این کاری استکه حتی در ادیان ابتدایی نیز اتفاق نیفتاده است. سؤال ما از مولر و مکتب طبیعت‌پرستی این استکه:با اینکه تمام جهان و نیروهای آن ماهیتی یکسان ومشابه دارند،چطور شده است که انسانها برخی از آنهارا مقدس دانسته و برخی دیگر را غیر مقدسمی‌دانند؟ سؤال دیگر اینکه:اگر ریشۀ پیدایش دین از نظر مکتبطبیعت‌پرستی،عجز و ضعف بشر در برابر قوای طبیعیاست،پس چگونه است که آموزش اساسی اداین درمورد برتری و تسلط انسان بر طبیعت است و از نظرادیان«دین می‌تواند کوهها را از جا برکند»؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) فصل چهارمتوتمیسم به منزلۀ یک دین ابتداییتاریخ یک سؤال،روش برخورد با آن هر دو نظام دینی یاد شده ماهیتی مشترک دارند."

صفحه:
از 22 تا 26