Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(8 صفحه - از 52 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : فیلم ، غزل ، هنر ، شعر ، فرهنگی ، موزۀ ، ایران ، زن ، چین ، داستان

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) انتشار ویژه‌نامۀشیخ فریدالدینعطار نیشابوری «کیهان فرهنگی»همواره بخشی از کوشش خود را به تبیین مرتبۀ والای علمی وعرفانی شخصیتهای عالی‌قدر اسلام و ایران،اختصاص داده است و با انتشارچندین ویژه‌نامه،به معرفی،نقد و بررسی اثار ارزشمند این اندیشمندان عرصۀ علم،فرهنگ و ادب پرداخته و به سهم خود در ارتقاء سطح عمومی فرهنگ تلاش کردهاست. &%09424FYKG094G% از پنجره‌های زندگانی(برگزیدۀ غزل امروز ایران)به کوشش محمد عظیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)آقای محمد عظیمی با تألیف کتابیکه نمودار تمامی جنبه‌ها و ساختهایغزل فارسی در صد سال اخیر است،بهتعالی شناخت ما نسبت به این پدیدۀشگفت‌آور ادبیات ایران،که مایۀمباهات هر ایرانی است،یاری بخشیدهاست. در این کتاب،کهبحق نموداری کامل از تحول غزلفارسی در ایران صدسالۀ اخیر است،باانواع غزل رو به رو می‌شویم،غزلهایعارفانۀ بزرگانی از نوع صفای اصفهانیو حبیب خراسانی،از این گونه: {Sامروز امیر در میخانه تویی تو#فردیادرس نالۀ مستانه تویی توS}(حبیب خراسانی) یا: {Sچون نور،که از مهر جدا هست وجدا نیست#عالم همه،آیات خدا هست و خدانیستS}(عبرت نایینی) یا: {Sدل بردی از من به یغما،ای ترکغارتگر من#دیدی چه آوردی ای دوست از دستدل بر سر منS}(صفای اصفهانی) و غزلهای عاشقانه‌ای از نوع غزلهای فیلم«بر بال فرشتگان»دریازدهمین جشنوارۀ بین‌المللی فیلم فجر (به تصویر صفحه مراجعه شود)فیلم«بر بال فرشتگان»نخستینفیلم بلند و داستانی جواد شمقدریاست. همیننمونه‌ها،که شعر حدود پنجاه تن ازشعرای این کتاب را تشکیل می‌دهد وشاید حدود سیصد و پنجاه نمونه غزل راشامل شود،کافی است برای آنکه غزلاین صد سال را،در تاریخ ادبیات ایران،غزلی متنوع و پربار نشان دهد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) آنتونی و کلئوپاترادر لندن نمایشنامۀ تاریخی«آنتونیوسو کلئوپاترا»اثر نمایشنامه نویس شهیرانگلیسی،ویلیام شکسپیر(1564-1616)که برای نخستینبار در 1607 به اجرا درآمد،مثلدیگر آثار معروف وی بارها در انگلستانو سایر کشورهای جهان بر صحنه آمدهو هر بار نیز مورد استقبال تماشاگرانقرار گرفته است."

صفحه: از 52 تا 59