Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 23 تا 58)

چکیده:

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور بود. روش تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی و کمی بود. بخش کمی تمامی 132 نفر کارکنان ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور با بهره‌گیری از روش تمام شماری انتخاب شدند. در بخش کیفی 20 نفر جهت انجام مصاحبه ها با توجه به نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته آموزش الکترونیکی با پایایی 76/0 و در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار مند بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل محتوا ( کد گذاری باز ،محوری و گزینشی )استفاده شد. نتایج با توجه به تحلیل عامل اکتشافی و چرخش واریماکس 9 بعد عوامل آموزشی و تکنولوژی877/19، عوامل موثر بر تدریس الکترونیکی739/4، توانمندسازی نیروی انسانی074/10، اخلاق حرفه‌ای803/5، مدیریت داده209/6، شرایط محیطی416/3، عوامل انگیزشی225/6، عوامل پشتیبانی667/7 و محیط سازمانی117/4 شناسایی گردید. در این پژوهش مقدار t ابعاد آموزش الکترونیکی از 58/15 تا 25/2 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار t مفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی داری و مثبت بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می‌توان بیان کرد که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت می‌گذارد. بیشترین مقدار t مربوط به بعد عوامل آموزشی و تکنولوژی و کمترین آن بعد شرایط محیطی است. این ضرایب با سطح اطمینان 0/001 p< معنادار است. شاخص های برازش مدل نشان داد که همه شاخص ها در دامنه مطلوب قرار دارند. بنابراین مدل مفروض تایید شد.

خلاصه ماشینی:

فرآیند مدیریت داده ها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری (به تصویر صفحه مراجعه شود) ب) بخش کمی (ابعاد آموزش الکترونیکی): ابتدا کفایت نمونه و هم‌بسته بودن آن‌ها با آزمون KMO و بارتلت بررسی شد و سپس، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه‌ها و تحلیل عاملی تاییدی برای معنی‌داری رابطه‌‌ی بین متغیرها استفاده شد. ابعاد و درصد تبیین واریانس (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که در زمینه پیاده‌سازی آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور، باید قبل از هر چیزی به تقویت و گسترش بعد آموزشی و تکنولوژی توجه نمود که از دیدگاه کارکنان سازمان، بیشترین تأثیر را در تحقق آموزش الکترونیکی دارد. داشتن مهارت تدریس و تجربه در سیستم یادگیری الکترونیکی، غنی‌سازی شغلی، خلاقیت، تفویض اختیار، مدیریت مشارکتی و تشکیل تیم‌های کاری می‌تواند به توانمندسازی کارکنان در زمینه آموزش الکترونیکی کمک کند که تمام موارد فوق مورد تائید مصاحبه‌شوندگان این تحقیق می‌باشد. تشویق و پاداش به پرسنلی که در دوره‌های آموزش الکترونیکی شرکت می‌کنند و دوره را با موفقیت می‌گذرانند، دادن امتیازات آموزش‌های الکترونیکی به فرم ارزش‌یابی جهت ارتقاء رتبه و گروه، انتخاب کارمندان برتر از بین کارکنانی که از آموزش الکترونیکی استقبال کرده‌اند، عملکرد محتوای جذاب، استفاده از گرافیک و چندرسانه‌ها برای ایجاد موادی در دوره که انگیزه بیشتری به کارکنان می‌دهد و شفاف‌سازی اهداف از سوی طراحان، عوامل مهمی در انگیزش و به دنبال آن مشارکت فراگیران دارد که همگی مورد تائید مصاحبه‌شوندگان این تحقیق می‌باشد.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات ،محیط زیست ،آموزش الکترونیکی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.