Skip to main content
فهرست مقالات

چگونگی عمق بخشی تفکر علمی در سازمان‌ها

نویسنده:

(26 صفحه - از 105 تا 130)

سازمان های پیشرفته نمادی از رشـد تمدنیانـد. توسـعه و پیشـرفت هـر سـازمانی نیازمنـد نــوعی تــوان مغزافـزاری یــا بــه عبــارتی شـیوه ای خــاص از تفکــر جهــت تصمیم سازی و تصمیم گیری است . بررسی چگونگی عمق بخشی تفکـر علمـی در سازمان ها هدف اصلی این نوشتار است . مفروض این است کـه سـازمان هـایی در عصر اطلاعات و دانایی موفق اند که تفکـر علمـی در تمـام سـاختار و تشـکیلات ، راهبردها، سیاست گـذاریهـا، برنامـه ریـزیهـا، ماموریـت هـا، روش هـا و شـیوها تعمیق ، توسعه و ارتقا یابد. سـوالات حـائز اهمیـت در ایـن پـژوهش عبارت انـد از: عمق بخشی تفکر علمی چـه سـطوحی از سـازمان ها را بایـد دربرگیـرد؟ مهم تـرین بسترهای زمینه ساز برای عمق بخشی تفکر علمی در سازمان ها کدام انـد؟ نتیجـه اجمالی این تحقیق این است که عمق بخشی تفکر علمی از رهگذر بسترسازی در ابعـاد زمینـه ای سـاختار سـازمانی، کـه مهـم تـرین و کلیـدیتـرین آن فرهنـگ و یـادگیری دائمـی اسـت ، و فراهم سـازی بسـترهای سـاختاری و معنـایی سـازمان حاصل خواهد شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.