Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نویسنده:

ISC (5 صفحه - از 31 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، افسردگی، دانشجویان، بررسی میزان شیوع افسردگی، میزان شیوع افسردگی در دانشجویان، شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه، میزان افسردگی دانشجویان متأهل، میزان افسردگی دانشجویان، افسردگی دانشجویان متأهل و مجرد، افسردگی دانشجویان بومی و غیربومی

دانشجویان غیربومی نیز اختلاف معنی‌دار وجود داشت اما بین‌ میزان افسردگی دانشجویان متأهل و مجرد تفاوت معنی‌داری‌ وجود نداشت. در خاتمه پیشنهادهائی در جهت کمک به رفع عوامل ایجاد کننده افسردگی دانشجویان به مسئولان داده شده است. افسردگی یکی از اختلالات روان‌پزشکی است که بین‌ دانشجویان مشاهده می‌شود.افسردگی احساس بیمارگونه غم‌ و اندوه است که یا درجاتی از رکود واکنش‌ها همراه است و دانشجویان به علت فشار تحصیل،دلهره،امتحان و مسائل حاد عاطفی اجتماعی و به‌طور کلی مسائل رشد و بلوغ عاطفی دچار آن می‌شوند. 2Lاین پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است و ابزار بررسی‌ تست افسردگی یک می‌باشد.نمونه‌گیری از طریق روش‌ سرشماری انجام گرفت که در آن کلیه دانشجویان دانشگاه علوم‌ پزشکی اردبیل به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این تحقیق‌ مشخص گردید که افسردگی خفیف در 39/8 درصد،افسردگی‌ متوسط در 14/8 درصد و افسردگی شدید در 3 درصد افراد وجود داشت.بین میزان افسردگی دانشجویان دختر و پسر با ارجحیت دختران تفاوت معنی‌دار وجود داشت.همچنین بین‌ میزان افسردگی دانشجویان بومی و غیربومی با ارجحیت‌

خلاصه ماشینی:

"فصلنامه اصول بهداشت روانی‌ The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Haelth سال دوم،بهار و تابستان 9731 Vol 2,Spring Summer 2000 شماره پنجم و ششم،صفحهء 53-13 No,5,6 P:31-35 بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل PREVALANCE OF DEPRESSION IN ARDABIL MEDICAL STUDENTS Molavi P. بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‌ دکتر پرویز مولوی‌1 دکتر محمد رضا فیاضی بردبار2 منصوره کریم اللهی‌3 چکیده افسردگی یکی از اختلالات روان‌پزشکی است که بین‌ دانشجویان مشاهده می‌شود. مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشجویان غیربومی نیز اختلاف معنی‌دار وجود داشت اما بین‌ میزان افسردگی دانشجویان متأهل و مجرد تفاوت معنی‌داری‌ وجود نداشت. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3:توزیع فراوانی دانشجویان مجرد و متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در تست افسردگی بک و مقایسه‌ آماری آنها ارتباط بین میزان افسردگی دانشجویان متأهل و مجرد با استفاده از آزمون آماری وجود ندارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4:توزیع فراوانی دنشجویان بومی و غیربومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در تست افسردگی بک و مقایسه‌ آماری آنها بررسی مقایسه‌ای میزان افسردگی در بین دانشجویان بومی و غیربومی با آزمون‌ t نشان داد که بین میانگین‌های مورد مقایسه‌ تفاوت معناداری وجود دارد،بدین معنی که میزان افسردگی در بین دانشجویان غیربومی بیشتر از میزان افسردگی در بین‌ دانشجویان بومی می‌باشد. همچنین این مطالعه نشان داد که میزان افسردگی در بین‌ دانشجویان بومی و غیربومی تفاوت وجود دارد و میزان‌ افسردگی در دانشجویان غیربومی بیشتر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.