Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان (سال 1380)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ، ارزیابی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه ، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان ، نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه شهید ، نگرش مذهبی ، افسردگی ، دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان ، نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه باهنر ، روانی ، دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

خلاصه ماشینی:

"به عنوان مثال پژوهشی که در سال1377 روی 255 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علومپزشکی ایران انجام گرفت نشان داد که بین نگرش مذهبیبا شدت افسردگی همبستگی معکوس وجود داشته13وپژوهشی که در سال 1379 روی 335 دانشجوی دانشگاهعلوم پزشکی مازندران انجام گرفت نشان داد که بیننگرش مذهبی با سطح اضطراب همبستگی معکوس وجوددارد14. باتوجه به نقش مذهب در بهداشت روانی(16-15)و این که دانشجویان هر کشور متضمن سازندگی&%01704RBOG017G% و بالندگی فردای آن دیارند و سلامت جسمی و روحیتک‌تک آنان،منشأ اثر عادی بسیار مهمی در آینده آن کشوردارد،لزوم تحقق در مورد وضعیت نگرش مذهبیدانشجویان در شرایط کنونی بیشتر احساس می‌گردد. نتایج نشان داد که دانشجویان مقاطع تحصیلی پایین‌تراز نگرش مذهبی قوی‌تری برخوردارند به‌طوری که حدود%50 دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دارای نگرشمذهبی قوی بوده درحالی‌که این درصد در دانشجویانمقطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی تنها%32 بودهاست (P<0/05) . جدول شماره 1:سطح نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان باتوجه به جنس (به تصویر صفحه مراجعه شود) حث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش حدود 21 درصددانشجویان دارای نگرش مذهبی ضعیف،30 درصد متوسطو بقیه(%49)قوی بوده‌اند. پژوهشی که در سال 1377روی 255 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علومپزشکی ایران انجام گرفت نشان داد که حدود%23 ازنگرش مذهبی ضعیف،%57 متوسط و%20 قوی برخورداربوده‌اند13. پژوهش دیگری که در سال 1379 روی 335دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفتنشان داد که حدود%4 دانشجویان از نگرش مذهبیضعیف،%85 از نگرش مذهبی متوسط و بقیه(%11)ازنگرش مذهبی قوی برخوردار بوده‌اند14. Jlurnal of social issues,1995,15,33-48 (11)-رازفر«بررسی رابطه نگرش مذهبی و خویشتن داری دردانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر تهران»پایان‌نامه فوقلیسانس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا،1379-ص:15-7 (12)-کریم اللهی منصوره،آقا محمدی معصومه«بررسی ارتباطبین اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاهعلوم پزشکی اردبیل،1379»."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.