Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جنسیت و اثر درخشندگی در حافظه آشکار و حافظه ضمنی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 77 تا 88)

کلیدواژه ها :

درخشندگی ،حافظه آشکار ،حافظه ضمنی

کلید واژه های ماشینی : حافظه ، حافظه آشکار ، اثر درخشندگی در حافظه آشکار ، بررسی جنسیت و اثر درخشندگی ، اطلاعات ، میزان اثر درخشندگی در حافظه ، حافظه آشکار و حافظه ضمنی ، واژه ، آزمون ، آزمون

مقدمه: موضوع پژوهش حاضر بررسی جنسیت و اثر درخشندگی (حساسیت فوق العاده) که در یکی از جدیدترین تقسیم‌بندی‌های حافظه به معنای حافظه آشکار و حافظه ضمنی است، در افراد عادی می‌باشد. هدف اصلی و عمدة این پژوهش مشخص نمودن اثر جنسیت بر میزان عملکرد حافظه آشکار و ضمنی بود که این مسئله در نتیجه ایجاد میزان درخشندگی های متفاوت در دو نوع حافظه مذکور شکل می‌گیرد. مواد و روش ها: جامعه مورد تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته‌های مختلف تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می‌باشد. از هر گروه تعداد 100 نفر به صورت تصادفی گزینش گردید ( سن بین 20 تا 30 سال و مجرد), برای اندازه گیری انواع حافظه آشکار و ضمنی به ترتیب از آزمون یادآوری نشانه ای و آزمون تکمیل ریشه واژه استفاده گردید.برای این منظور دو فرضیه به شرح زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت: فرضیه اول: بین میزان اثر درخشندگی در حافظه آشکار زنان و میزان اثر درخشندگی در حافظه آشکار مردان تفات معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: میزان اثر درخشندگی در حافظه ضمنی مردان از میزان اثر درخشندگی حافظه ضمنی زنان بیشتراست.نتایج: در آزمایش فرضیه های مذکور، فرضیه اول مورد تائید قرار نگرفت. اما فرضیه دوم مورد تائید قرار گرفت یعنی مشخص گردید که جنسیت در ایجاد میزان درخشندگی در حافظه ضمنی زنان و مردان اثر متفاوت و قابل توجهی دارد. این تفاوت به نفع مردان است، بنابراین موجب افزایش میزان عملکرد مردان در حافظه ضمنی نسبت به عملکرد زنان در این نوع حافظه می‌باشد. بحث: مردان به خصوصیات سطحی اطلاعات حساس تر بوده، در نتیجه آنان به عوامل سطحی و هیجان های آنی توجه بیشتری دارند.

خلاصه ماشینی:

"نظریه دوم مربوط به روان شناسان شناختی می‌باشد که براساس آن در حافظه آشکار و ضمنی اطلاعاتی مورد یادآوری قرار گرفته اند که به شیوه های مختلفی پردازش شده اند و لذا تفاوت هایی در عملکرد اشخاص نسبت به این دو آزمون وجود دارد. آن‌ها به یک نوع سوگیری حافظه هماهنگ با خلق در تکالیف حافظه آشکار پی بردند که آن را نتیجه اثر درخشندگی ناشی از خلق بیماران افسرده می دانستند، درمطالعه ای که توسط میکا تحت عنوان اثر درخشندگی در کودکان و بزرگسالان صورت گرفته، تفاوت ایجاد شده در حافظه‌ی آشکار و ضمنی توسط عوامل وابسته به سن مورد بررسی قرار گرفت وی طی سه تجربه به بررسی تفاوت های سنی کودکان و بزرگسالان در نگهداری اثرات درخشندگی پرداخت. جنسیت میانگین انحراف معیار t مشاهده شده سطح معنادار بودن (P) درجه آزادی (df) t بحرانی زن 4/7 9/1 174/0 01/0 198 33/2 مرد 44/7 37/1 بر اساس مطالعات متعدد نگهداری و ارزیابی در حافظه ضمنی از فرایند تسهیل سازی یا انتقال اطلاعات سود می‌برد، بنابراین فرایند تسهیل سازی در مردان نسبت به زنان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (این نتایج با تحقیقات روان شناسان شناختی مانند رودیگر 1984، گراف و مندلر 1984 هماهنگی کامل دارد). Journal of Experimental psychology : Learning , memory and cognition , vol 18 (6) Nov-1988. Journal of Experimental psychology: Learning , memory and cognition (16) 1999. Journal of Experimental psychology: Learning , memory and cognition (16) 1999. Journal of experimental psychology learning, memory and cognition , vol 13 , 1987 : 537 . Journal of experimental psychology learning, memory and cognition , vol 13 , 1987 : 537 ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.