Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری، مطالعه موردی: شهرگرگان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 105 تا 116)

در پژوهش حاضر نقش و جایگاه مبلمان در فضاهای شهری شهرگرگان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. ماهیت تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در مناطق مختلف شهر گرگان اجرا گردید. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 85/0 مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، مبلمان شهری بر زیباسازی و هویت‌بخشی فضاهای شهری، سلامت جسمانی و روانی شهروندان و کیفیت‌بخشی فضاهای شهری تأثیر دارد. هم‌چنین بین متغیرهای مبلمان شهری و جذب گردشگر در شهرگرگان و نیز بین متغیرهای مبلمان شهری و توسعه گردشگری شهری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.