Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان از کافی نت های شهر لار

نویسنده:

مقدمه: بسیاری از سردردهای مزمن با مسایل روانی و رفتاری همراه هستند و افسردگی و اضطراب یکی از مسایل منجر به بستری کردن بیماران دچار سردرد مزمن در بیمارستان می باشد. افسردگی و اضطراب بیشتر با تکرار و تداوم سردرد رابطه دارد تا با شدت سردرد. پژوهش حاضر توزیع فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و تنشی را با افراد سردرد مقایسه می نماید. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی ارتباط میگرن و سردرد تنشی با افسردگی و اضطراب در شهر اصفهان انجام شده است. تشخیص میگرن و سردرد تنشی بر اساس معیارهای انجمن بین المللی سردرد (IHS) و وجود افسردگی با استفاده از آزمون Beck و وجود اضطراب با کاربرد آزمون ارزیابی اضطراب (Catel) مورد سنجش قرار گرفته است. 250 نفر در محدوده سنی 12 تا 66 سال به دو گروه 125 نفری مبتلا به سردردهای میگرن و تنشی (مورد) و افراد فاقد سردرد (شاهد)، به صورت تصادفی انتخاب شدند و با نظارت پرسشگر پرسش نامه های مربوطه توسط بیماران تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و برای مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون chi-square و برای مقایسه میانگین از آزمون t استفاده گردید. نتایج: احتمال ابتلا به سردرد برای کسانی که مبتلا به افسردگی متوسط بودند 2.35 برابر افراد فاقد افسردگی بود (P=0.01). شانس ابتلا به سردرد میگرنی و تنشی در افرادی که دچار اضطراب متوسط بودند، 2.67 برابر کسانی بود که فاقد اضطراب بودند (P=0.001) و شانس ابتلا به دو نوع سردرد فوق در افراد با اضطراب شدید 2.7 برابر کسانی بود که فاقد اضطراب بودند (P=0.002). بحث: با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین سردردهای مزمن با افسردگی و اضطراب، در تشخیص، پیش آگهی و درمان سردردهای مزمن، بایستی ارزیابی جنبه های روانی همراه سردرد مد نظر باشد و توجه نمود که غربالگری مبتلایان به سردردهای میگرنی و تنشی از نظر وجود افسردگی و خصوصا اضطراب موجب جلوگیری از مزمن شدن سردرد می شود.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.