Skip to main content
فهرست مقالات

آیا در بیمارانی که با شکایت اصلی افسردگی مراجعه می کنند الگوی علائم با توجه به فصل متفاوت است؟

نویسنده:

مقدمه: افسردگی بیماری جدی و شایعی است که با اختلال آشکار در خلق مشخص می شود. میزان شیوع اختلال افسردگی تا 25% نیز گزارش شده است. در مطالعات مختلفی الگوی علایم افسردگی در بیماران با توجه به جنس، سن، محل زندگی، فصل و ... متفاوت عنوان شده است، به این دلیل در این تحقیق به الگوی علایم افسردگی با توجه به فصل در بیماران افسرده پرداخته شده است. روش انجام کار: در یک بررسی آینده نگر توصیفی کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در طی زمستان 82 و تابستان 83 که شکایت عمده آنها افسردگی بود، وارد تحقیق شدند. تمامی بیماران مورد مصاحبه روان پزشکی قرار گرفته و دو پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و آزمون افسردگی بک (BDI) برای آنها تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده از آیتم های متفاوت افسردگی بر اساس آزمون بک با حساسیت 95% در دو گروه زمستان و تابستان مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: یکصد و یک بیمار با میانگین سنی 28.94 سال وارد مطالعه شدند که میانگین نمره بک در آنها 27.64 با انحراف معیار 12.43 بود. شدت افسردگی در گروه بیماران مراجعه کننده در زمستان و تابستان تفاوت معنی داری نداشت، گرچه بعد اشتغال ذهنی در مورد بدن و سلامت جسمانی در زمستان به طور معنی داری بالاتر از تابستان بود (p=0.03)،‌ نمره کلی آزمون بک در مراجعین زن و مرد بدون توجه به فصل تفاوت معنی داری نداشت، اما علایم دشواری در شروع کار (p=0.008) و بی میلی جنسی (p=0.018) به طور معنی داری در مردان شدیدتر از زنان بود. میانگین کلی شدت افسردگی در بیماران روستایی نیز به طور معنی داری بیشتر از بیماران شهری بود (p=0.025). نتیجه گیری: در بیماران مورد مطالعه جنسیت و فصل مراجعه تفاوتی در الگوی علایم افسردگی ایجاد ننموده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.