Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و تحلیل موضوعات پژوهشی کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 39 تا 62)

مقدمه: مطالعه و پژوهش در زمینه چالش‌ها و نیازهای پژوهشی کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، می‌تواند به توسعه کارآفرینی در این حوزه کمک کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌بندی محورهای پژوهشی مهم کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‌ها به‌منظور تعیین مهم‌ترین نیازهای پژوهش در این زمینه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر که به صورت پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه استادان و دانشجویان مقطع دکتری در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه‌‌های تهران، خوارزمی، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان و شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1395 تا 1396 هستند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌‌ای محقق‌ساخته بود که برای سنجش روایی صوری آن از نظرات متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کارآفرینی و برای سنجش روایی سازه آن از ضریب هم‌بستگی پیرسون و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (آزمون‌های فریدمن و تی مستقل) انجام گرفته است. یافته‌ها: پس از مرور متون و نظرخواهی از استادان، 58 موضوع پژوهشی شناسایی و در 8 محور کلی دسته‌بندی شدند. مهم‌ترین محورهای پژوهشی از دیدگاه جامعه مورد بررسی شامل «آموزش کارآفرینی»، «پژوهش در کارآفرینی»، «فناوری اطلاعات» و «رابطه کارآفرینی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی» هستند. نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری، موضوعات تازه و کاربردی و موضوعات مرتبط با فناوری‌های اطلاعاتی نسبت به موضوعات سنتی و مباحث نظری، برای انجام پژوهش‌های آینده در این زمینه دارای اولویت بیشتری هستند. برنامه‌ریزی در زمینه پژوهش به منظور هدفمند کردن موضوعات پژوهش‌ها، مستلزم شناسایی مهم‌ترین محورهای پژوهشی است. نتایج این پژوهش به روشن شدن نیازهای پژوهشی حوزه کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی کمک می‌کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.