Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (6 صفحه - از 3 تا 8)

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری در بین کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه رازی در سال 1395 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 150 نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه های؛ پنج عاملی و )CD-RIS( تاب آوری کونور و دیویدسون ،)NEO( جدید شخصیت بود. جهت تجزیه و تحلیل دادهها )JSS( پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور نیز از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد که تحلیل شدند. نتایج نشان داد SPss- نهایتا داده ها به وسیله نرم افزار 20 که بین تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. در حالی که بین ویژگی های شخصیتی روان نژند و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیرهای ویژگی های شخصیتی و تاب آوری توان پیش بینی رضایت شغلی در کارکنان را دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.