Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین بازدهی‌های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض بر خلاقیت( مورد مطالعه کارکنان بیمارستان امام رضا آمل)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (7 صفحه - از 9 تا 15)

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازدهی­های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض بر خلاقیت کارکنان بیمارستان امام رضا شهرستان آمل بود. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. جامعه آماری شامل 622 نفر از کارکنان بیمارستان بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 225 نفر از کارکنان به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه خلاقیت عابدی، پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و پرسشنامه بازدهی­های رهبری چندگانه باس و آولیو بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تحلیل شد. یافته­ها: بین مولفه‌های مدیریت تعارض با خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد. بین بازدهی­های رهبری با خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که همکاری، اجتناب، رضایتمندی، کوشش مضاعف و اثربخشی خلاقیت کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه­گیری: میزان بازدهی­های رهبری و مدیریت تعارض کارکنان می تواند بر خلاقیت تاثیر داشته باشد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.