Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوه‌های ابراز وجود دانشجو- معلمان از منظر اساتید (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 45 تا 54)

ابراز وجود به مثابه یکی از مهارتهای زندگی، قلب رفتار بین فردی، کلید ارتباطهای انسانی و حاصل تعاملاجتماعی است که در فرایند جامعهپذیری و بازجامعهپذیری، تولید و بازتولید میشود. هدف این پژوهش، ازیکطرف، مطالعه شیوههایی است که دانشجو-معلمان در فرایند تعاملات خویش با اساتید، کارکنان و دانشجو-معلمان دیگر، از منظر اساتید این دانشگاه، ابراز وجود میکنند؛ از طرف دیگر، مطالعه مقولاتی است که از منظر اساتید، دانشجو-معلمان، در ابراز وجود مورد غفلت قرار میدهند. روش مطالعه، کیفی؛ روش نمونه گیری، نظری- هدفمند؛ تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه-استاندارد با 15 نفر از اساتیدی که در این دانشگاه حداقل ششترم تدریس داشته اند بوده و بر اساس اشباع نظری پایان یافته است. جهت تحلیل یافته ها، مصاحبه ها ابتدا تحلیل محتوا و کدگذاری شده اند؛ سپس به مفاهیم تبدیل و پسازآن به مقولات عمده بازسازی معنایی شدهاند. با توجه به یافتهها، عمدهترین شیوههای ابراز وجود دانشجو-معلمان از نظر ،» اعتقاد به مبانی و ارزشهای اسلامی « اساتید، در سه مقوله عمده بازسازی » استفاده از فناوریهای نوین « و » توسعه حرفهای معلم « معنایی گردیدهاند. همینطور ازنظر مصاحبه شوندگان، دانشجو-معلمان » روحیه پژوهشگری « و » تفکر انتقادی « در ابراز وجود، به دو مولفه بیتوجه بودهاند و از آنها غفلت کردهاند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.