Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه‌ سلامت روانی، وضعیت مذهبی و هوش معنوی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (8 صفحه - از 55 تا 62)

هدف این مطالعه بررسی رابطه سلامت روانی و مولفه‌های آن (جسمانی‌سازی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی)، هوش معنوی و وضعیت مذهبی در بین دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال 1396 در شهر اردبیل است. روش تحقیق: این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و آزمون آماری آن همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال 1396 است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی- طبقه ای است، به طوری که از بین دانش‌آموزان هر استان به تعداد مساوی، افرادی به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از بین پسران شرکت کننده در مسابقات 220 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس 28 سوالی سلامت روانی گلدبرگ و هیلر (1997) استفاده شد. همچنین برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و برای سنجش وضعیت مذهبی از پرسشنامه وضعیت مذهبی لطف آبادی (1381) استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین وضعیت مذهبی و سلامت روانی (و مولفه‌های نشانه‌های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) رابطه منفی معنی‌دار و بین هوش معنوی و سلامت روانی (و مولفه‌های اضطراب و اختلال خواب و افسردگی) رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که تنها وضعیت مذهبی سلامت روانی دانش‌آموزان را به طور معنی داری در سطح (00/0≥p) پیش بینی می‌کند . بحث و نتیجه گیری: با توجه به رابطه منفی معنی‌دار بین وضعیت مذهبی و سلامت روانی (و مولفه‌های نشانه‌های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) و هوش معنوی و سلامت روانی (و مولفه‌های اضطراب و اختلال خواب و افسردگی) دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآن، عترت و نماز، این عوامل باید در مقابله با دشواری‌های روان شناختی آنان مورد توجه قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.