Skip to main content
فهرست مقالات

خشونت در وضعیت بشر بررسی و نقد کتاب بحران های جمهوریت

ناقد:

مجموعه مقالات حاضر در کتاب بحران های جمهوری (به خصوص دو فصل اول و دوم) دربرگیرندة تحلیل هانا آرنت از سیاست در آمریکا و نقد وی از روندی است که این کشور در دهه های پس از جنگ جهانی دوم در پیش گرفته بود. آرنت به تندی رویکردهای اثبات گرایانه و کمی سیاست گذران آمریکایی را در جنگ ویتنام از جهت مخدوش کردن واقعیت مورد انتقاد قرار می دهد. وی به تحلیل نافرمانی مدنی به مثابه پیگیری غیرخشونت آمیز منافع مشترک می پردازد و آن را از حرکت های مجرمانه و غیرقانونی متمایز می کند. از نظر آرنت نافرمانی مدنی نه تنها با روح قانون اساسی آمریکا تضادی ندارد بلکه وی آن را تلاش کنش گران سیاسی در جهت مقابله با سرپیچی های دولت از قانون اساسی می داند. در آرنت نظریة بدیلی از ،« درباره خشونت » ، فصل سوم و مهم ترین مقالة کتاب بنیادی ترین مفاهیم اندیشة سیاسی غرب، یعنی سیاست، قدرت، و خشونت ارائه می دهد. او جزو معدود اندیشمندان سیاسی است که میان قدرت و خشونت مرزبندی می کند و خشونت را نشانة به خطر افتادن قدرت می داند. فصل آخر کتاب به یک مصاحبة کوتاه با آرنت اختصاص دارد که وی در آن به اختصار برخی از نظریات اش را دربارة انقلاب، نافرمانی مدنی، و به طور کلی سیاست در غرب توضیح می دهد. مطالعة این اثر برای فهم بهتر و دقیق تر اندیشة آرنت ضروری است.مجموعه مقالات حاضر در کتاب بحران های جمهوری (به خصوص دو فصل اول و دوم) دربرگیرندة تحلیل هانا آرنت از سیاست در آمریکا و نقد وی از روندی است که این کشور در دهه های پس از جنگ جهانی دوم در پیش گرفته بود. آرنت به تندی رویکردهای اثبات گرایانه و کمی سیاست گذران آمریکایی را در جنگ ویتنام از جهت مخدوش کردن واقعیت مورد انتقاد قرار می دهد. وی به تحلیل نافرمانی مدنی به مثابه پیگیری غیرخشونت آمیز منافع مشترک می پردازد و آن را از حرکت های مجرمانه و غیرقانونی متمایز می کند. از نظر آرنت نافرمانی مدنی نه تنها با روح قانون اساسی آمریکا تضادی ندارد بلکه وی آن را تلاش کنش گران سیاسی در جهت مقابله با سرپیچی های دولت از قانون اساسی می داند. در آرنت نظریة بدیلی از ،« درباره خشونت » ، فصل سوم و مهم ترین مقالة کتاب بنیادی ترین مفاهیم اندیشة سیاسی غرب، یعنی سیاست، قدرت، و خشونت ارائه می دهد. او جزو معدود اندیشمندان سیاسی است که میان قدرت و خشونت مرزبندی می کند و خشونت را نشانة به خطر افتادن قدرت می داند. فصل آخر کتاب به یک مصاحبة کوتاه با آرنت اختصاص دارد که وی در آن به اختصار برخی از نظریات اش را دربارة انقلاب، نافرمانی مدنی، و به طور کلی سیاست در غرب توضیح می دهد. مطالعة این اثر برای فهم بهتر و دقیق تر اندیشة آرنت ضروری است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.