Skip to main content
فهرست مقالات

کسینجرخوانی در تهران بررسی و نقد کتاب نظم جهانی

ناقد:

(10 صفحه - از 111 تا 120)

موضوع اصلی رشتة روابط بی نالملل، ساما ندادن به روابط میان کشورها و جهان در پرتو مسئلة نظم جهانی است. اهمیت این موضوع سبب شده تا اندیشمندان و پژوهشگران زیادی به مسئلة نظم جهانی توجه داشته باشند. یکی از مه مترین آثار در این حوزه کتابن ظم جهانی اثر هنری کسینجر است. در این کتاب نویسنده که یکی از تاثیرگذارترین متفکران عرصة عملی و نظری ایالات متحده آمریکا ب هشمار م یآید سعی در ارائة تصویری دقیق از سپهر نظام بی نالملل دارد. کسینجر معتقد است که مفهوم نظم کنونی جهان، قر نها پیش در قرارداد صلح وستفالیا و بر مبنای موازنة قدرت میان واحدهای اروپایی ب هوجود آمد و سپس ب هعنوان الگویی برای سایر نقاط دنیا قرار گرفت که تا امروز ادامه داشت هاست. او در این اثر علاوه بر تجزیه و تحلیل نظم جهانی کنونی، سیر تاریخ روابط بی نالملل و مناطق مختلف جغرافیایی را نیز مورد بررسی قرار داد هاست. شناخت دیدگا ههای او ب هعنوان دیپلماتی کهن هکار و تاثیرگذار در سیاست خارجی ایالات متحده برای پژوهشگران این حوزه الزا مآور و مفید می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.