Skip to main content
فهرست مقالات

در نقطة عزیمت بررسی و نقد کتاب ایران مدرن و نظام آموزشی آن

ناقد:

(14 صفحه - از 121 تا 134)

ایران مدرن و نظام آموزشی آن رسالة دکتری عیس یخان صدیق، در دانشگاه کلمبیا در سال 1931 م. / 1310 خ. است که اکنون پس ازگذشت نزدیک به 90 سال ب ههمت پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ذیل مجموعة تاملات صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی با ترجمة عل ینجات غلامی در سال 1397 منتشر شد هاست. ب یتردید ترجمه و انتشار این اثر پس از 9 دهه از این حیث بسیار ارزشمند است که متنی تاریخی دربارة نظام آموزشی ایران در عصر پهلوی اول است؛ اما چنا نکه خواهد آمد این اثر تنها از حیث تاریخی حائز اهمیت نیست، بلکه ن هفقط با مسئلة نظام آموزش عمومی و عالی در فرایند نوسازی رضاشاه، که حتی با وضعیت کنونی نظام آموزشی ما نیز نسبتی دقیق برقرار م یکند. به ای نمعنا بسیاری از مسائل اکنون نظام آموزش عالی، همچون نگاه کم یگرا و تکنیکی به علم، ریشه در نقطة عزیمت آن دارد و رسالة عیسی صدیق که در این نقطة عزیمت نگاشته شده در خور اهمیت و توجه است. این نوشتار بر آن است با نگاهی به پیکرة این رساله، در نسبت آن با نظام آموزشی اکنون پرسش هایی را طرح کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.