Skip to main content
فهرست مقالات

نظام آموزش عالی، طلیعه ایران مدرن بررسی و نقد کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

ناقد:

(12 صفحه - از 135 تا 146)

کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن نوشتة دیود مناشری و ترجمة محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح، ب هبررسی سهم آموزش در فرایند تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دو سدة اخیر پرداخت هاست، یعنی زمانی که دقیقا کشور در معرض مدارس و آموز ههای مدارس غربی قرار گرفت. نویسنده در این اثر ارزیابی سهم اصلاحات آموزشی در ساخت ایران مدرن از طریق مطالعة اهداف آموزش جدید و سیاس تگذار یهایی که برای توسعة آموزش صورت گرفت، را موضوع پژوهش خود قرار داد هاست. مناشری در این کتاب ب هخوبی توانسته نحوة ورود آموزش جدید در نظام اجتماعی سنتی دورة قاجار و نقش آن در تغییر تدریجی و تحول نظام ایران قدیم و ظهور ایران مدرن را از سال 1190 را تشریح نماید. این تاریخ مصادف است با اولین اعزام دانشجویان به فرنگ توسط عباس میرزا تا پایان سلطنت پهلوی که با اعزام اولین دانشجویان برای فراگیری فنون نظامی غرب در اوایل قرن نوزدهم آغاز شده و طی دو سده فراز و فرود در دور ههای قاجار، رضاشاه و محمدرضاشاه را سپری که تا به انقلاب اسلامی 57 منتهی شده است. این کتاب در سه بخش تحت عنوان بخش اول دوره قاجار 1304-1158 بخش دوم رضاشاه 20 -1304 بخش سوم 57-1320 این خط سیر تاریخی را بررسی کرد هاست. همچنین در قسمت خاتمه با تمرکز بر دهة اول انقلاب اسلامی، تحولات نظام آموزشی با آرما نهای انقلابی اسلامی را واکاوی کرده و فرایند تعدیل در پیگیری ارز شها و آرما نهای انقلابی در حوزة آموزش و دانشگاه را مورد بررسی قرار می دهد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.