Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ، داستان و وضعیتهای انسانی

نویسنده:

(2 صفحه - از 18 تا 19)

خلاصه ماشینی:

"اما در«معرفت تاریخی از عالم» ما خود را با پدیده‌ها با حفظ تشخیص و تفرد آنها روبرو می‌کنیم!حتی می‌توان گفت علائق دیگر ما فرع بر این‌ علاقه است. چگونه از انسان فعلی اختیاری صادر می‌شود؟و سپس در سلسلهء علل،چگونه رابطه خود را با معلول تنظیم‌ می‌کند؟نقش انسان و اختیارش کجاست؟بدین جهت است که‌ امروز بحث افعال اختیاری انسان‌ (ACTIONS) محوری مهم‌ از مباحث فلسفه در باب معرفت قرار گرفته است. انسان در وضعیتی انسانی قرار می‌گیرد و با آن روبرو می‌شود و سپس راهی را بر می‌گزیند و فعلی از وی سر می‌زند که فعل اختیاری است. اما وضعیت انسانی‌ را چگونه می‌توان فهمید؟ویلیام دیلتی‌ WILHELM DILTHY اولین فیلسوف آلمانی در قرن نوزدهم بود که کلید این معضل‌ را نشان داد:«اندیشهء انسان می‌تواند وضعیتهای انسانی را بازسازی کند». )این شبکهء غیر متناهی،و آن‌ ارتعاش زنجیره‌ای که اسنان نام دارد هرگز با یک«رشتهء کوچک»که تعدادی محدود وضعیت و فعل خاص است قابل‌ بیان نیست."

صفحه: از 18 تا 19