Skip to main content
فهرست مقالات

بسط و قبض تئوریک شریعت

نویسنده:

(7 صفحه - از 12 تا 18)

خلاصه ماشینی:

"بر این جانب معلوم نیست که مرحوم علامه طباطبایی این‌ نظر خود را در باب آزمودن فرضیات علمی و رد و قبول آنها را در جایی بسط داده‌اند و پرورانده‌اند یا نه‌52و آیا براستی‌ شرط صدق تئوریها را همه جا آن می‌دانند که مصادیق تئوری‌ مستقیما مشاهده شوند یا نه؟و آیا ایشان معرفت‌شناسی‌ مضبوط و منقحی بنا نهاده‌اند یا نه؟و آیا فی‌المثل ایشان در باب نظریهء کپرنیک هم بر همین رأی‌اند و معتقدند که تا حرکت‌ زمین به دور خورشید«دیده»نشود و یا سکون خورشید «مشاهده»نگردد،نباید آنرا پذیرفت؟آیا در شیمی هم طالب‌ آن‌اند که ملکول کلرورسدیم یا بنزن مشاهدهء مستقیم شوند؟از «مشاهده»به دقت چه منظور دارند و این واژهء پر مناقشه‌ و معضل فلسفهء علم را چه معنی می‌کنند؟آیا مشاهده با ابزار را نیز مشاهده می‌دانند یا نه(مثل مشاهده از درون‌ میکرسکوپ یا تلسکوپ)و آیا ابزارها را فقط ادامهء حواس آدمی‌ می‌دانند یا تئوریهای مجسم؟و آیا مشاهدهء بی‌تئوری و غیر مصبوغ و مسبوق به فرضیه را میسر می‌شمارند یا نه؟جواب‌ هر چه باشد این مسلم است،که تا به این سؤالات پاسخی‌ اجمالی یا تفصیلی نداده باشند،آن داوری در باب فرضیهء تکامل،و آن معیار برای آزمودن تئوریهای علمی،نارسا خواهد بود."

صفحه: از 12 تا 18