Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (38 صفحه - از 319 تا 356)

امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین‌المللی ناظر بر داوری، حل‌و‌فصل کدخدامنشانة اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش‌بینی کرده‌اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم‌پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می‌کند تا با نادیده­گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم­گیری کنند. درعین­حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحا از آن‌ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش ­رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.

صفحه: از 319 تا 356