Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر ارائه تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 47 تا 64)

در نظام بانکی بدون ربا، عقود اسلامی به دلیل ماهیت عملیاتی و تعاملی با بخش های اقتصادی، می توانند به هدایت و سامان دهی بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند. در این مقاله به بررسی تاثیر تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه بر ارزش افزوده بخش های مسکن و صنعت و معدن می پردازیم. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین تاثیر تسهیلات بانکی با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش های ذکر شده با توجه به متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و درآمد نفتی طی دوره زمانی 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تسهیلات بانکی در چارچوب عقد مشارکت حقوقی بر بخش های مسکن و صنعت و معدن تاثیر معنی داری ندارد؛ ولی تسهیلات جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه بر تمام بخش های اقتصادی مورد نظر، تاثیر مثبت و معنی داری دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهیلات مشارکت حقوقی، تقویت تسهیلات جعاله و مشارکت مدنی به ترتیب در بخش های مسکن و صنعت و معدن، تقویت تسهیلات مضاربه و فروش اقساطی در این دو بخش، جزء دلالت ها و پیشنهادهای پژوهش به شمار می روند.

خلاصه ماشینی:

نتایج آزمون تک‌تک متغیرها نشان می‌دهد که متغیرهای تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه و همچنین متغیر درآمد نفتی مانا می‌باشد؛ اما متغیرهای سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و همچنین ارزش افزوده بخش‌های مسکن، صنعت و معدن و خدمات I(1) هستند و با یک بار تفاضل‌گیری مانا خواهند شد. یک واحد انحراف معیار شوک در تسهیلات مضاربه موجب می‌شود که ارزش افزوده بخش مسکن تا 8 دوره با شدت زیادی افزایش پیدا کند و پس از دوره هشتم، با روند کندی کاهش پیدا کند؛ اما تأثیر آن همچنان تا 2۴ دوره پس از وارد شدن شوک، در سطح قابل ملاحظه‌ای باقی است. توابع تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی الگو‌های ششم تا دهم در شکل‌های 8 تا 12 توابع تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی الگو‌های ششم تا دهم در کنار یکدیگر رسم شده‌اند تا تأثیر متغیرهای الگو‌ها (به ویژه تسهیلات مورد بررسی) بر خطای پیش‌بینی مشخص گردد: همان‌گونه‌که در شکل 8 نمایش داده شده، در میان سایر متغیرهای الگوی سطح عمومی، قیمت‌ها بیشترین سهم را در واریانس خطای پیش‌بینی تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه متغیر نرخ ارز نیز سهمی در توضیح‌دهندگی واریانس خطای پیش‌بینی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ندارد، اما همان‌گونه‌که در شکل‌های 9 تا 12 نشان داده شده، در الگو‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم، سطح عمومی قیمت‌ها بیشترین سهم را در واریانس خطای پیش‌بینی تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در میان سایر متغیرها به خود اختصاص داده است و متغیرهای نرخ ارز، درآمدهای نفتی و تسهیلات نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.