Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر ساعت کار انعطاف پذیر زنان بر رفاه خانواده با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی: زنان متاهل کارمند مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 83 تا 100)

اشتغال زنان از جمله موضوعات مهم اقتصادی مورد توجه اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به عقیده صاحب نظران اشتغال زنان با ساعت کاری ثابت و طولانی، آسیب هایی را به جسم و روح آنان وارد می کند و رفاه خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که استفاده از ساعت کاری انعطاف پذیر زنان چه تاثیری را بر رفاه خانواده در مفهوم اسلامی آن به همراه خواهد داشت. بدین منظور برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه در زمستان 96 و بهار 97 استفاده شده است و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ی کارمندان زن متاهل مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز می باشد که 260 نفر از آنان با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که میان انعطاف پذیری ساعت کار زنان و رفاه خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

مطالعه حاضر در‌صدد آن است که افزون بر تبیین جایگاه اشتغال زنان از منظر اسلام، به بررسی اثر استفاده از ساعت کار متغیر و انعطاف‌پذیر به جای ساعت کار ثابت برای زنان متأهل شاغل بر رفاه خانواده آنان بپردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا آنان تمایلی به کاهش ساعت کاری ناشی از انعطاف‌پذیری ساعت کار با کسر حقوق خود دارند؟ روش‌شناسی پژوهش این مطالعه از نظر هدف، «کاربردی» است و با روش «پیمایشی» در شهر تبریز انجام گرفته و از نوع توصیفی- تحلیلی به‌شمار می‌آید. بررسی اولیه ارتباط انعطاف‌پذیری ساعت کاری زنان و رفاه خانواده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نمودار پراکنش مربوط به این ارتباط در شکل 3 نشان داده شده است. بررسی اثر انعطاف‌پذیری ساعت کاری زنان بر رفاه خانواده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و در نظر گرفتن متغیرهای مخدوشگری برای رسیدن به یک نتیجه عینی‌تر اثر انعطاف‌پذیری ساعت کاری زنان بر رفاه خانواده، این اثر در کنار متغیرهای مخدوشگر سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، نوع منزل مسکونی، مساحت منزل مسکونی، تعداد خودروهای شخصی، سابقه خدمت، نوع دستگاه محل خدمت و نوع ساعت کاری در میان 260 زن نمونة مطالعه حاضر سنجیده می‌شود تا اثر خالص انعطاف‌پذیری ساعت کاری زنان بر رفاه خانواده محاسبه و بررسی گردد (جدول 2).


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.