Skip to main content
فهرست مقالات

آینده‌نگاری زندگی کاری و ارتباط کار و زندگی با رویکرد دلفی مقاله

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (‎19 صفحه - از 205 تا 223 )

چکیده:

اهداف کشور ایران در سال ١٤٠٤ تمرکز بر سه هدف اصلی دارد: رشد پایدار، رشد جامع و تبدیل شدن به یک اقتصاددانشی . در ایران، نیروی کار توسط سه روند جمعیت شناختی اصلی در حال شکل گیری است : پیر شدن نسلی که با رشد سریع جمعیت در مدت کوتاهی به وجود آمدهاند؛ زنانه شدن نیروی کار؛ و افزایش تنوع فرهنگی با ورود نیروی کار مهاجر. با توجه به این سه منظر در ادامه به تجمیع و اجماع نظرات خبرگان و حذف و اضافات در این زمینه خواهیم پرداخت و درنهایت برای این یافته ها ذهنیاتی که از این موارد می توان استخراج کرد سناریوسازی می شود. در این پژوهش از نظرات ٣٢ متخصص در راندهای دلفی استفادهشده است که در ابتدا ٦ نفر از اعضا انتخاب شدند و توسط نمونه گیری گلوله برفی نفرات بعدی معرفی شدهاند و در فرایند پژوهش مشارکت کردهاند.رویکرد این مقاله عمدتا توصیفی و _____________________________________________________ ١ - دانشجوی دکترای دانشگاه سیستان و بلوچستان، گرایش مدیریت منابع انسانی. زاهدان davood.joyame@gmail.com ٢ - دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مدیریت دولتی. زاهدان ٣ - استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مدیریت دولتی. زاهدان اکتشافی است . درنهایت با توجه به یافته های پژوهش دو سناریو ساخته شده است که عبارتاند از: در سناریو اول، تعادل کار و زندگی، یک نکته ضروری در زندگی کارکنان است و یک ارتباط نزدیک بین کارکنان و کارفرمایان ایجاد می کند. در سناریوی دوم، تعادل کار و زندگی برای اکثریت کارکنانی که تلاش می کنند شغل خود را حفظ کنند مهم نیست و ازاین رو تنها در دسترس کارکنان ممتاز و دارای مزایا است

خلاصه ماشینی:

درنهایت با توجه به یافته های پژوهش دو سناریو ساخته شده است که عبارتاند از: در سناریو اول، تعادل کار و زندگی، یک نکته ضروری در زندگی کارکنان است و یک ارتباط نزدیک بین کارکنان و کارفرمایان ایجاد می کند. واژگان کلیدی: ایران، نیروی کار، کار، زندگی، سناریوسازی مقدمه هنگامی که به بحث آیندهی کار و تعادل زندگی و کار می پردازیم ، آیندهنگرها و محققان اجتماعی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: خوشبینان که تغییراتی را با پیامدهای مثبت برای اقتصاد و افراد پیش بینی می کنند و بدبین هایی که از تغییر انتقاد می کند. این تبدیل جامعه به یک اقتصاد سبز مستلزم صرف منابع است ؛ پولی که کشور ایران نیاز دارد برای تأمین مالی سیستم های حقوق بازنشستگی و قانون کار از طریق تجارت و نوآوری گرفتن مالیات میسر است . علاوه بر این ، با افزایش سطح تحصیلات، مشاغل باید بیشتر دانش محور و مهارت محور شوند تا نیازهای کارکنان برای به چالش کشیده شدن و پیشرفت را از طریق زندگی کاری برآورده کنند. Bosworth, Future Horizons for Work-Life Balance, Institute for Employment Research, University of Warwick, 2009 (January). W. Malone, The Future of Work: How the New Global Order of Business Will Shape Your Organization, Management Style, and Your Life, Harvard Business - School Press, 2004. - [20] PricewaterhouseCoopers, Managing Tomorrow’s People: The Future of Work 2020, 2007, http://www. - [25] UN, World Population Prospects: The 2008 Revision, New York, 2009, http://www.

کلیدواژه ها:

ایران ، کار ، زندگی ، نیروی کار ، سناریوسازی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.