Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر مسیر های حمل و نقل درون شهری بر رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی شهروندان (مورد مطالعه: مناطق 22 و 6 شهر تهران

نویسنده:

چکیده:

خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی برخلاف خواسته شان می باشد خشونت موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی آن ها به ویژه گروه های ضعیف و آسیب پذیر می شود. خشونت را رفتاری آگاهانه در نظر می گیرند که نتایج احتمالی آن ایجاد آسیب فیزیکی یا درد در فرد دیگری است. هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر مسیرهای حمل و نقل درون شهری بر رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی شهروندان است. به عبارت دیگر با اصولی سازی زیرساخت های شهری، مهندسی ترافیک، طراحی فضاهای شهری و اصلاح هندسی مسیرها میتوان بر عدم بروز رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی موثر واقع شد. روش انجام این تحقیق علی – مقایسه ای تاثیر متغیر مستقل(مسیرهای حمل و نقل درون شهری) بر متغیر وابسته (رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی شهروندان) با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شهروندان تهرانی مناطق 22و 6 بوده اند که با توجه به اصول شهرسازی دو منطقه فوق انتخاب گردیده اند (منطقه 22 به عنوان منطقه دارای اصول شهرسازی و مهندسی ترافیک و منطقه 6 به عنوان منطقه بدون رعایت اصول شهرسازی). شهروندان این مناطق با نمونه گیری خوشه ای – تصادفی و به تعداد 384 نفر انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که میزان روئیت رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی در منطقه ای که زیر ساخت های حمل و نقل (مسیرهای حمل و نقل درون شهری) آن اصولی سازی نگردیده (منطقه 6) بیشتر از منطقه ای است که مهندسی ترافیک در آن رعایت شده است (منطقه 22).

خلاصه ماشینی:

اینکه راه ارتباطی و یا مسیرهای آمد و شد می توانند باعث بروز این رفتارها باشند یا خیر همان سوال اصلی این پژوهش است که آیا مسیرهای حمل و نقل درون شهری بر رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی شهروندان موثر است ؟ پیشینه تحقیق و ادبیات نظری در پژوهش انجام شده توسط محسنی تبریزی و رحمتی (١٣٨١) بر اساس مفاهیم و نظریه های خشونت در ورزش (مورد مطالعه تماشاگران ورزش فوتبال در ایران ) این نتیجه حاصل گردیده که تئوری ناکامی - پرخاشگری بیشتر معطوف به ماهیت عام خشونت و پرخاشگری است اما در نظریه های جامعه شناختی بیشتر به عوامل اوباشگری و خشونت (در ورزش ) توجه می شود. جدول ١٨: آزمون Tمیزان دیده شدن رفتارهای خشونت آمیز در بین دو گروهی که رانندگی می کنند و نمی کنند {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} بحث و نتیجه گیری نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری و استنباطی حاکی از آن است کـه بـا تمـام اینکـه در جامعه شهری (چون تهران ) در خصوص توزیع امکانات رفاهی در سـطح کـلان اقـداماتی صـورت گرفته و حمل و نقل درون شهری نیز به عنوان یک الویت مهم و ویژه مورد توجه بوده اما همچنان نواقص و کمبودهای موجود توانسته حتـی بیشـتر از گذشـته بـر نحـوه عملکـرد و رفتـار اجتمـاعی شهروندان علی الخصوص در بحث ترافیک تاثیر گذار باشد و سبب ساز بروز رفتارهای گونـاگون و گاها غیر شهروندی گردد که یکی از این رفتارها موضوع بررسی پیش رو ، رفتارهـای خشـونت آمیز(ترافیکــی ) اســت .

کلیدواژه ها:

تهران ، حمل و نقل ، حمل و نقل درون شهری ، رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.