Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندم کار شهرستان اسلام آباد غرب

نویسنده:

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی های تولید روستایی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندم کار شهرستان اسلام آباد غرب به روش علی مقایسه ای انجام شده است که از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را 1137 کشاورز عضو تعاونی تولید این شهرستان تشکیل می دهد که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران170 کشاورز عضو و 170 کشاورز غیر عضو انتخاب گردید. گردآوری داده ها به شیوه پیمایشی و کتابخانه ای می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری یومان ویتنی و کای اسکور استفاده گردید. میزان پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 91/ 0 محاسبه گردید و روایی آن نیز بر اساس نظر اساتید دانشگاه محقق اردبیلی بسیار خوب ارزیابی گردید. در نهایت، از بین شاخص های 8گانه توانمندسازی اجتماعی در این پژوهش و با توجه به تفاوت نتایج بین دوگروه می توان گفت بین عضویت در تعاونی تولید و توانمندسازی اجتماعی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و نتایج بیان گر این است که عضویت در تعاونی تولید بیش ترین تاثیر مثبت را بر مشارکت اجتماعی و کمترین تاثیر را بر شاخص انسجام اجتماعی اعضا داشته است و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد تعاونی های تولید ارائه گردید.

خلاصه ماشینی:

و افزون بر این ، تعاونی های تولیدی زمینه و بستر لازم را جهت افزایش توانمندی اعضای در جامعه ، برطرف کردن نیازهای اجتماعی (میکائیلی و جابری ، ١٣٩٢: ١٢٥)، افزایش توانایی ها و مهارت های فردی ، افکار و رفتار اعضا به منظور بهبود و کارایی آنها مهیا می سازد(٣ :٢٠١٣ ,Akmaliah et al) علاوه بر این ، تعاونی های تولید روستایی با ارتقای توسعه انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای کشاورزان شرایطی را به وجود می آورند تا احساس شایستگی ، منزلت ، خودتعیینی ، معنی داری ، اعتماد و تأثیرگذاری و آزادی و در یک کلام توانمندسازی را در بین آن ها به وجود آورد (حیدری ساربان ، ١٣٩٢: ١٧٠) تا بسیاری از مسائل پیش روی کشاورزان را حل ، و دست یابی به توسعه انسانی را در نیل به توسعه کشاورزی آسان - نماید. با توجه به نتایج بدست آمده و افزایش توانمندی های اجتماعی کشاورزان عضو تعاونی های تولید شهرستان اسلام آباد غرب پیشنهادهای زیر ارائه می گردد: با توجه به نتایج حاصل از آزمون های به کار گرفته شده متغیر انسجام اجتماعی دارای میانگین کمتری نسبت به سایر متغیرها بود لذا برای بهبود این وضعیت پیشنهاد می گردد تعاونی های تولید 1 -Krause, handfield and berely 2- sano زمینه را فراهم کنند تا کشاورزان از دیدگاه ها و شیوه های پراکنده و انفرادی انجام امور به سمت و سوی شیوه های نوین و گروهی گام بردارند و آنان را به فعالیت های مشارکتی تشویق نمایند و همدلی و تفاهم را میان آنها تقویت کنند.

کلیدواژه ها:

توسعه اجتماعی ، توانمندسازی ، تعاونی تولید روستایی ، توانمندسازی اجتماعی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.