Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی شاخصای توسعه پایدار (شاخصهای اجتماعی) مطالعه موردی: شهر صنعتی پرند

نویسنده:

چکیده:

هدف: هدف از انجام پژوهش تعیین عوامل موثر بر شاخص های توسعه پایدار در شهر صنعتی پرند و بررسی وضعیت توسعه پایدار در شهر صنعتی پرند می باشد. روش پژوهش پژوهش از نظر هدف کاربردی، و توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنین شهر پرند می باشد که تعداد آنها نامشخص و نامحدود است. نمونه پژوهش با کمک جدول کرجسی و مورگان عدد 384 و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمد. داده های جمع آوری شده با کمک شاخص های آمار توصیفی و استنباطی مثل میانگین و میانه و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همان گونه که یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت شاخص های توسعه پایدار (اجتماعی) در شهر صنعتی جدید پرند، متوسط رو به بالا می باشد. نتایج پژوهش چنین نشان داد که : لازم است مدیران شهری و دست اندرکاران با توجه بیشتر به شاخص های مزبور در جهت ارتقا شاخص های توسعه در این شهر اقدام نمایند.

خلاصه ماشینی:

com@Me_g١٣٤ مقدمه توسعه پایدار عرصه نوینی است که همزمان سیاست ، فرهنگ ، اقتصاد، تجارت و صنعت را مورد توجه قرار می دهد و هم از محیط زیست و همزیستی با طبیعت و هم از حقوق برابر انسان حمایت کرده و به مسائل داخلی و بین المللی کشورها می پردازد (کشتکار قلایی ، ١٣٨٩, به نقل از سالاری سردری و همکاران ، ١٣٩١: ٧٨). - نوابخش و بذرافشان (١٣٩٣) در پژوهشی با عنوان بررسی میزان سنجش توسعه پایدار شهری در شهر شیراز در ١٠ سال اخیر اثر عواملی چون میزان استفاده از رسانه های جمعی ، میزان مطالعه ، میزان مهارت های اجتماعی ، میزان حکمرانی خوب ، رفتار زیست محیطی ، تمایل به مشارکت ، میزان حقوق شهروندی ، میزان استفاده از اوقات فراغت ، میزان مشارکت اجتماعی را بر توسعه پایدار نشان دادند. با توجه به موارد مطرح شده در بالا این پژوهش برای تعیین عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در شهر صنعتی پرند و ارزیابی وضعیت توسعه پایدار در شهر پرند صورت گرفته است . نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مورد مطالعه : محلۀ نارمک تهران )، مطالعات جامعه شناختی شهری سال چهارم ، شماره دوازدهم . توسعه پایدار شهری و برخی عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه : شهر کرمانشاه )، مطالعات جامعه شناختی شهری ، سال سوم (شماره ششم ). قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه : کلان شهر تهران )، سال دوازدهم ، شماره ٤٢.

کلیدواژه ها:

توسعه اجتماعی ، توسعه پایدار ، شهر ، پرند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.