Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی دبیران زن مطالعه موردی (دبیرستانهای دخترانه ناحیه 4 شهر کرج)

نویسنده:

(14 صفحه - از 151 تا 164)

چکیده:

هدف از این مطالعه شناخت تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی دبیران شاغل در مراکز آموزشی دوره متوسطه ناحیه چهار شهر کرج می باشد. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش استفاده شده در این مطالعه پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه 420 نفر دبیرشاغل در دوره متوسطه بوده که در زمان انجام مطالعه (1391) درشهرکرج مشغول به کار بوده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر تعیین گردید و از روش نمونه گیری تصادفی ( هدفمند ) انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از تکنیک روایی صوری و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرو نباخ مورد تایید گردید . یافته های تحقیق نشان داد سطح رضایت از شغل معلمی متوسط و رو به پایین است. بین ماهیت کار وتعهد سازمانی با رضایت ازشغل رابطه قوی ومعنا دار وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که هرچه به نیازهای کارکنان توجه بیشتری شود وعدالت توزیعی سازمانی بیشتر باشد ،جوسازمان مثبت تر ودر نتیجه تعهد سازمانی در افراد پررنگ تر خواهد شدو درنهایت بازدهی کار بیشتر واحساس مسئولیت وتعهد به سازمان بیشتر می شود وهزینه های سازمان کاهش می یابد.

خلاصه ماشینی:

علیشاهی (١٣٧٩) از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد: نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که در بین عوامل موثر بر رضایت شغلی عامل انگیزشی بیش از سایر عوامل موثر بوده و بعد از آن سابقه کار دبیران و نیز رضایت کلی فرد از زندگی رابطه قابل توجهی با رضایت دبیر« طالبان ، کریمی طالقانی (١٣٧٧) از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد: ١-هر چه زمینه وشرایط ارتقاء و پیشرفت تحصیلی وشغلی برای معلمان فراهم باشد رضایت شغلی آنها به همان نسبت افزایش میابد. جدول شماره (١) نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه انتظارات شغلی با رضایت شغلی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده ( ٠/٢٤١ ) فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می گردد و می توان گفت ، بین انتظارات شغلی با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان ٩٥ درصد می توان به جامعه آماری نمی توان مورد مطالعه تعمیم قرار داد. جدول شماره (٣) نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه رضایت از نوع شغل با رضایت شغلی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده ( ٠/٠٠ ) فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می گردد و می توان گفت ، بین رضایت از نوع شغل (ماهیت کار) با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان ٩٥ درصد می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.

کلیدواژه ها:

انتظارات شغلی ، تعهد سازمانی ، بیگانگی شغلی ، عدالت توزیعی سازمانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.