Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه جامعه شناختی رابطه بین جهانی شدن و مدیریت بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور گلپایگان)

نویسنده:

(18 صفحه - از 25 تا 42)

چکیده:

ما در جهانی زندگی می کنیم که پیوسته در حال تحول و دگرگونی بوده و گستره و ژرفای این دگرگونی ها به حدی است که به نظر می رسد جامعه نوینی در حال شکل گیری و پیدایش است. یکی از ویژگی های این جامعه نوین جهانی شدن است که از مفاهیم رایج در دنیای امروز محسوب می شود . جهانی شدن با مختصات نوپای خود تمامی ساختار های کلان فرهنگی و اجتماعی جوامع را سخت تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان یکی از پدیده های مهم در گفتمان های جهانی مدیریت بدن و زیبایی جسمانی است . این پدیده از طریق فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع مختلف در حال گسترش است از آن جایی که یکی از عوامل ارزیابی کننده زنان در جوامع ظاهر جسمانی آن ها گردیده است. آن ها برای اینکه توسط دیگران ارزیابی بهتری شوند به تدریج به سوی توجه بیشتر به مدیریت بدنشان سوق داده می شوند و جامعه ایرانی نیز به عنوان جامعه ای در حال گذار تحت الشعاع پیامدهای ژرف جهانی شدن قرار گرفته است. این پژوهش به مطالعه رابطه بین جهانی شدن و مدیریت بدن پرداخته است. در ابتدا مطالعات پیشین بررسی شده و سپس با رویکرد اجتماعی به بدن نظریات (گافمن، ترنر،بودریار) و نظریات جهانی شدن گیدنز فرضیات تحقیق به آزمون گذاشته شدند. این مطالعه به روش پیماش و اسنادی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری آن دانشجویان دختر پیام نور شهرستان گلپایگان بودند. روش نمونه گیری مورد مطبّق بوده است و حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۳۳۴ نفر برآورده گردیده است. شایان ذکر است که متغیر جهانی شدن به عنوان متغیر مستقل شامل: فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، مصرف گرایی، نوگرایی و فردگرایی بوده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که بین متغیر های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی» مصرف گرایی» نوگرایی و فردگرایی با مدیریت بدن ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و نهایتا ماحصل این پژوهش نشان داد که بین جهانی شدن و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

این پدیده از طریق فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع مختلف در حال گسترش است از آن جایی که یکی از عوامل ارزیابی کننده زنان در جوامع ظاهر جسمانی آن ها گردیده است ، آن ها برای اینکه توسط دیگران ارزیابی بهتری شوند به تدریج به سوی توجه بیشتر به مدیریت بدنشان سوق داده می شوند و جامعه ایرانی نیز به عنوان جامعه ای در حال گذار تحت الشعاع پیامدهای ژرف جهانی شدن قرار گرفته است . یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که بین متغیر های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، مصرف گرایی ، نوگرایی و فردگرایی با مدیریت بدن ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و نهایتا ماحصل این پژوهش نشان داد که بین جهانی شدن و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد. (رجوع شود به تصویر صفحه) براساس آزمون همبستگی پیرسون وبا توجه به مقدار سطح معنی دار ی در مقایسه باα(٠٠٥ > ٠/٠٠٠) فرض صفررد می شود، که بیانگر این مطلب است که بین فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی و مدیریت بدن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و میزان هبستگی پیرسون ٠/٢٨٨ بدست آمده است . افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان باید از طریق سیستم آموزشی و رسانه ملی یاد بگیرند در برخورد با پدیده های زندگی در حال تغییر و تحول و جامعه ی نوینی که در حال شکل گیری است ، خوب فکر کنند ، پدیده ها را تجزیه و تحلیل کنند و به تأثیر آنها بر روی فکر و رفتار خودشان از جمله مدیریت بدن و زیبایی جسمانی توجه داشته باشند و در اعمال مدیریت بدن در رابطه با فرایند جهانی شدن به الگوهای فرهنگی ، بومی و ملی جامعه توجه کنند.

کلیدواژه ها:

جهانی شدن ، مصرف گرایی ، مدیریت بدن ، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.