Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تبیین عوامل پیش زمینه‌ای موثر بر تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاهای آزاد اسلامی استان هرمزگان

نویسنده:

(19 صفحه - از 149 تا 167)

چکیده:

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش مهم شغلی در طول سالیان گذشته توجه بسیاری از محققین رشته های مختلف خصوصا رشته های مرتبط با علوم رفتاری را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه منابع انسانی در درون هر سازمان با ارزش ترین منابع سازمانی می باشد، لذا توجه ویژه به این منبع مهم و با ارزش و ایجاد مکانیزم های موثر جهت افزایش انگیزه این گروه در سازمان که نهایتا منجر به تعهد و وفاداری و ایجاد زمینه های لازم در خصوص افزایش بهره وری و اثر بخشی سازمان فراهم می نماید، از وظایف مهم و انکار ناپذیر مدیران می باشد. لذا با توجه به ضرورت تربیت افراد متعهد در سازمان ها و اینکه یکی از راه های حفظ سازمان در محیط رقابتی امروز حفظ نیروهای کارآمد و توانمند می باشد تحقیق حاضر به بررسی عوامل پیش زمینه ای موثر بر تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان پرداخته. در تحقیق حاضر پس از تعیین پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی (( آلن و میر)) تعداد 320 نفر از شاغلین در مرکز آموزشی دانشگاه های آزاد استان هرمزگان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داده که میزان درآمد، جنسیت و سطح تحصیلات با تعهد سازمانی ارتباط معنی داری داشته در حالی که متغیرهای وضعیت تاهل و سن ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی نداشته و ارتباط معنی داری بین دو متغیر مذکور و تعهد سازمانی مشاهده نگردید.

خلاصه ماشینی:

بطور کلی می توان گفت تعهد سازمانی عبارت است از مانـدن در درون سـازمان و انجـام مـنظم و تلاش کامل در انجام صحیح کارها و نگهداری از اموال و دارایی های سازمانی ، تعهـد جنبـه هـای متعددی را در بر می گیرد، یکی از مهمترین تئوری ها در خصوص تعهـد سـازمانی ، تئـوری تعهـد سازمانی "آلن و میر"٣ بوده که در این تحقیق بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنیم بین تعهد سازمانی افراد با توجه به وضعیت درآمـدی آنها و سطح معنی داری (٠٥/ بحث و نتیجه گیری در این تحقیق تعهد سازمانی کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان هرمزگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت . با بررسی این تحقیق و ذکر این نکته که عوامـل پـیش زمینه ا ی می تواند در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی به مدیران واحدها و مراکز کمک کنـد و همچنین تعهد بالای کارکنان بعنوان نقطه قوتی است که سازمانها از آن بعنوان یک ابزار مناسـب جهت رسیدن به اهداف خود اسـتفاده مـی کننـد و همچنـین پیامـدهای فـردی و سـازمانی از قبیـل رضایت شغلی ، ارتبـاط بـا همکـاران رفتـار مثبـت بـا افـراد درون و بیـرون سـازمان ، بهـره وری و اثربخشی بالا، غیبت کمتر در درون سازمان ، تعهد سازمانی می تواند بعنوان امری مهم در اولویـت کار سازمانها قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی افراد مجرد و متاهل تفاوت معنی داری وجود دارد پس وضعیت تاهل نمی تواند بعنوان عامل پیش زمینه ای موثر در افزایش یا کاهش تعهـد سـازمانی باشد. Larky And Morrill,1995),(Barnard,1938),(Simon,1945),( Etizioni,1961), (Kanter,1968), (Meyer And Allen,1997) 3. Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations.

کلیدواژه ها:

تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری ، تعهد وظیفه ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.