Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه برخی متغییرهای خانوادگی با بازدهی تحصیلی دانش آموزان در شهر اصفهان

نویسنده:

(12 صفحه - از 169 تا 180)

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون تحصیلات در کسب موقعیت های اجتماعی و تفاوت دسترسی اعضای طبقات مختلف به آموزش، این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغییرهای خانوادگی با بازدهی تحصیلی دانش آموزان در شهر اصفهان پرداخت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان می شد که از بین آنها 410 نفر با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه تخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد بین مشارکت والدین در امور درسی فرزندان ، انتظارات والدین از فرزندان ، نوع روابط والدین با فرزندان، سرمایه اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود داشت. ضریب تاثیر روابط والدین بر موفقیت تحصیلی برابر26/ 0 و ضریب تاثیرسرمایه اقتصادی برابر با 14/ 0 بود و که از نظر آماری دارای معنادار بود.

خلاصه ماشینی:

نتـایج تحقیـق نشان داد بین مشارکت والدین در امور درسی فرزندان ، انتظارات والدین از فرزندان ، نوع روابـط والـدین بـا فرزنـدان ، سرمایۀ اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود داشت . - نوغانی (١٣٨٦) در «تأثیر نابرابری سـرمایه فرهنگـی بـر موفقیـت تحصـیلی دانـش آمـوزان پـیش دانشگاهی در دست یابی به آموزش عالی » که بـر روی یـک نمونـه ١٦٦٧ نفـری از دانـش آمـوزان دختر و پسر دورة پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیر انتفـاعی اسـتان خراسـان در سـال تحصـیلی ٨١-٨٠ انجام گرفت و در آن تأثیر متغیرهای مستقل سرمایۀ اقتصـادی ، سـرمایه اجتمـاعی ، سـرمایه فرهنگی و پیشینۀ تحصیلی دانش آموزان را بر احتمال قبول شدن آنها در دانشگاه مورد بررسی قرار داد، به این نتیجه رسید که «از بین مجموع متغیرهای مستقل ، متغیر سرمایه اجتمـاعی والـدین ، سـهم معناداری در تبیین واریانس نمره کل دانش آموزان ندارد (٠/١٥= P)» (ص ، ٩٣). (رجوع شود به تصویر صفحه) فرضیه چهارم تحقیق رابطه بین سرمایه اقتصادی خانواده با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان را مورد آزمون قرار داد. برای آزمون این فرض از مدل رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شده است و نتایج بیانگر آن بود که سرمایه اقتصادی بر میزان موفقیت تحصیلی آنان تأثیر دارد، یعنی با فراهم کردن امکانات اقتصادی و هزینه های آموزشی فرزندان توسـط والـدین میـزان موفقیـت تحصـیلی افزایش می یابد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها در پژوهش داده ها نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی خـانواده با عنایت یه شاخصهایی که با آن سنجیده شده اسـت ،در صـورت حضـور متغیـر سـرمایه اقتصـادی خانواده ، تأثیر معنی داری بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد.

کلیدواژه ها:

روابط والدین با فرزندان ، انتظارات والدین از فرزندان ، سرمایه اقتصادی و موفقیت تحصیلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.