Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جامعه‌شناختی میزان سرمایه‌های فرهنگی سه گانه در میان دانش‌جویان (مطالعه موردی، دانش‌جویان ورودی سال 1394 دانشگاه صنعتی شریف)

نویسنده:

چکیده:

خانواده امروزی، نظام آموزش‌و پروش، دانشگاه‌ها، رسانه‌هاو محیط‌های مختلف اجتماعی (میدان‌ها) همگی‌در در ارتقاء یا فرسایش گونه‌های‌مختلف سرمایه‌های‌فرهنگی‌به طور کلی سهم‌متفاوت‌و والایی‌دارند. اصطلاح سرمایه‌فرهنگی نخستین بار توسط پی‌بر بوردیو و همکارش بیکر به سال ۱۹۷۷ در عرصه‌های ادبیات‌و پژوهش‌های جامعه‌شناسی مطر حگردیدو تا کنون د رکنار دیگرگونه‌های سرمایه‌اقتصادی،اجتماعی و نمادین مورد بررسی و واکاوی‌های مختلف قرارگرفته است. دربررسی حاضربه شیوه پیمایشی، با کمک‌ابزار پرسش‌نامه‌پژوه شگر ساخته (ترکیبی‌ازسئوالات بسته و گویه‌ای)و ضریب آلفای ۸۰/0بانمونه تصادفی ۳۵۰ دانش‌جو آزمیان ۱۰۱۳ دانش‌جوی‌دانشگاه‌صنعتی شریف وهمگی ورودی سال ۱۳۹۴ درشهرتهران، نشان می‌دهد؛ سه گونه سرمایه فرهنگی؛ به ترتیب از نهادینه، سپس عینی‌و در آخر ذهنی- کالبدی رتبه بندی می‌گردند که وجود چنین پدیده‌ای می‌تواند حاصل بدکارکردی نظام آموزشی کنونی هم باشد.

خلاصه ماشینی:

با این روی کرد، بوردیـو در جامعـه ی فرانسه ی روزگار خود به این نتیجه دسـت یافـت کـه گرچـه «افـرادبـا سـطوح سـرمایه ی فرهنگـی و معلومات فرهنگی ١٠ متفاوت و بر اساس پیشینه ی اقتصـادی - اجتمـاعی خـویش واردنظـام آموزشـی می شوند، اما میان آن ها، دانش آموزان دارای خاستگاه طبقـاتی متوسـط ١١ بهترمـی تواننـد بـه مـدد سرمایه فرهنگی خانواده با مدرسه سازگاری یافته ، برای موفقیت بیش تر دوران تحصیل مهیا گردند» (بوردیو،١٤:١٩٩٠). وارد٥٥ (٢٠١١) میزان تماشای تلویزیون ، علاقه بـه فـیلم ، موسـیقی ، رویـدادهای موسـیقی ، خوانـدن کتاب ، هنرهای تجسمی ، غذاخوردن در بیرون منزل ، توجه به ورزش ، تماشای فعالیت های ورزشی ، تمرینات بدنی ، اهمیت دادن به سلامت بدن ، الگوی های پوشش ، معماری و چیدمان وسـایل خانـه وشیوه زندگی را نماگرهای سرمایه فرهنگی می دانـد و رابطـه ی بـین سـرمایه فرهنگـی و محرومیـت اجتماعی ٥٦ از دیگر مطالعات وی در این زمینه است . ولی از سوی دیگر عادت واره های زیر در میان دانش جویان نقش روشنی ندارند: - علاقه به مطالعه کتاب های غیردرسی ، - علاقه به هنرو موسیقی والا، - حضور در جلسات علمی داوطلبانه ، - توجه به شعر، ادبیات و مفاخر فرهنگی ، - صحبت کردن به زبان خارجی در منزل ، - رفتن به موزه ، تئاتر، سینما و جشن واره های موسیقی و آواز، - فعالیت های هنری والا، - ارتباط بیش تر با دوستان ، نزدیکان و جامعه ، - معنویت گرایی / مادی گرایی ، - ورزش و تفریحات جمعی . - Weininger, Elliot B & Lareau, Annette (2006) Cultural capital in educational research: a critical assessment. Cultural capital in educational research: A critical assessment Temple University; SUNY Brockport.

کلیدواژه ها:

عینی ، میدان اجتماعی ، سرمایه فرهنگی ، نهادینه ، ذهنی کالبدی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.