Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه‌ی کا رآفرینی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دولتی و غیر انتفاعی (مورد مطالعه: شهر یزد)

نویسنده:

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة جو سازمانی مدرسه با روحیة کار آفرینی در بین دانشآموزان مقطع متوسطه دولعی و غیر انتفاعی شهر یزد بود. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده که طی آن ۳۵۴ نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر یزد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای متناسب،انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ)هالپین و کرافت (۱۹۶۳) و پرسشنامه روحیه کار آفرینی محقق ساخته بر آساس نظریه مک کلند (۱۹۶۳) و بروکهاوس (۱۹۸۰) استفاده شد. روایی پرسشنامه به وسیله روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از روش انسجام درونی ابزار، با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۴-)استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد بین متغیرهای روحیه گروهی، صمیمیت، علاقه‌مندی و ملاحظهگری با روحیه کار آفرینی رابطه معنادار وجود دارد و بین متغیر تاکید بر کارایی، نفوذ و پویایی، مزاحمت و تظاهر به کار با روحیه کار آفرینی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین میانگین روحیه کار آفرینی دانش آموزان شاخه‌های نظری و فنی و حرفه‌ای تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به نتیجه آزمون دو نمونه مستقل تفاوت معناداری بین روحیه کار آفرینی در دو گروه مدارس دولقی و غیر انتفاعی مشاهده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد چهار متغیر روحیه گروهی، صمیمیت، علاقه‌مندی و ملاحظه‌گری در مجموع ۰/۳۸ درصد از تغییرات متغیر ملاک (روحیه کار آفرینی) را تبیین می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

یافتـه هـای تحقیق نشان داد بین متغیرهای روحیه گروهی ، صمیمیت ، علاقه مندی و ملاحظه گری با روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد و بین متغیر تاکید بر کارایی ، نفوذ و پویایی ، مزاحمت و تظاهر به کار بـا روحیـه کـارآفرینی رابطـه معنـادار وجود ندارد. صمدی و شیرزادی اصفهانی (١٣٨٥) در تحقیقی به بررسی جو سازمانی بـا روحیـه کـارآفرینی در دانش آموزان دختر پایۀ دوم و سوم دبیرستان پرداختند، نتایج نشان داد میزان شـاخص هـای روحیـۀ کارآفرینی (انگیزه پیشرفت ، عزت نفس ، خلاقیت منبـع کنتـرل درونـی ، آینـده نگـری و ریسـک - پذیری ) در دانش آموزان بالاتر از میانگین بوده و بین جو سازمانی با روحیۀ کـارآفرینی در دانـش - آموزان رابطۀ معنی دار وجود دارد. هوارد (٢٠٠٤) در پژوهشی تأثیر توسعه قابلیت هـای کـارآفرینی (اسـتقلال طلبـی ، ریسـک پـذیری ، انگیزه پیشرفت ، کنترل درونی و اعتماد به نفس و جسارت خلاقیت ) را بر کارآفرینی دانش آموزان مورد بررسی قـرار داد و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه رابطـه مسـتقیمی بـین ایـن قابلیـت هـا و توانـایی کارآفرینی افراد وجود دارد. لوهمو و همکاران (٢٠٠٣) طی پژوهشی روی نمونه ٤٥٠ نفری از دانشجویان ، در نظر داشـتند کـه ویژگی های روان شناختی آنها را سنجیده ، تاثیرشان را بر میزان کارآفرینی نمونه مورد نظـر بررسـی کنند؛ نتایج این تحقیق نشان دادند که میان این ویژگی ها (استقلال طلبـی ، انگیـزه پیشـرفت ، کنتـرل درونی ، اعتماد به نفس ، جسارت و خلاقیت ) و توانایی کـارآفرین شـدن ، رابطـه ای مسـتقیم وجـود دارد.

کلیدواژه ها:

جو سازمانی ، دانش آموزان ، شهر یزد ، جو مدرسه ، روحیه کار آفرینی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.