Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر عوامل جامعه‌شناختی بر مشارکت‌پذیری مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: آزادشهر استان گلستان)

نویسنده:

چکیده:

در حال حاضر بخش‌های بزرگی از بافت‌های درونی شهرها با فرسودگی مواجه هستند و فرسودگی فضاهای شهری باعث عدم کار کرد مناسب گردیده است. شهرستان آزادشهر که دارای ۴۱ هکتار بافت فرسوده است؛ اجرای طرح نوسازی و بهسازی‌اش همانند سایر بافت‌های فرسوده نیازمند همکاری، همیاری و مشارکت مردم خصوصا ساکنان و مالکان این بافت فرسوده می‌باشد. طرح حاضر با هدف شناخت تااثیر برخی از عوامل جامعه شناختی بر مشارکت پذیری ساکنان، مالکان و شاغلین بافت فرسوده و کمک به سازماندهی آنان در اجرای طرح نوسازی بات فرسوده شه رآزادشهر با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی-اکتشافی و استفاده از ابزار پرسشنامه محقتی ساخته برای جامعه آماری ۱۱۴ خانواری به اجرا در آمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ساکنان بافت؛ اعتماد لازم به دستگاه‌های ذیربط در امر نو سازی شهر راندارند و معتقدند سود اصلی نوسازی به کسان دیگری بجز خودشان تعلی می گیرد، هرچه تحصیلات بالاتر می‌رود مشار کت پذیری بیشتر می‌شود، مردان بیشتر از زنان و افرادمتاهل بیشتر از مجردها مشارکت پذیری دارند اما بین تعلق مکانی، نوع مالکیت واقوام مختلف از نظر مشارکت پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد. نکته اصلی این که با بالا رفتن سرمایه اجتماعی مشا رکت مردم در نوسازی و بازسازی بافت فرسوده افزایش می‌یاید.

خلاصه ماشینی:

از ایـن جهـت مطالعـه را یـک مطالعـه توصـیفی – اکتشافی می دانیم که ضمن توصیف وضعیت ساکنین بافت فرسوده (محدوده مورد مطالعه ) در پی عوامل مؤثر در مشارکت و عدم مشارکت ایشان نیز می باشد و مطالعه از آن جهـت ژرفـانگر اسـت که منطقه مورد مطالعه از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و از آن جهت کیفی است که متغیرهای مورد مطالعه اکثرا کیفی و یافته و تحلیلهای انجام گرفته به شکل کیفی انجـام مـی گـردد گرچه بخشی از یافته های این تحقیق از طریق پرسشنامه بدست آمده و به شـکل کمـی توصـیف و تحلیل گردیده اند لذا بهتر است از این جهت این مطالعه را کمی – کیفی فرض کرد اما این مطالعه از آن جهت در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد که نتایج آن در محدوده مورد مطالعه به اجرا گذاشته خواهد شد ضمن آنکه می تواند الگویی برای سایر مناطق شهر و کشور نیز قرار گیرد. برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است : (رجوع شود به تصویر صفحه) نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد تفاوت مشاهده شده بین افراد با مالکیت های متفاوت با مشارکت پذیری قابلیت تعمیم به جامعه آماری را ندارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است (رجوع شود به تصویر صفحه) نتیجه ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد بین مشارکت پذیری و تعلق مکانی رابطـه معنـاداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

نوسازی ، بافت فرسوده ، عوامل جامعه شناختی ، مشار کت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.