Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل اجتماعی موثر بر قدرت تصمیم گیری در خانواده (کارمندان متآهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)

نویسنده:

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قدرت تصمیم گیری در خانواده بین زنان و مردان می‌باشد. از آنجاییکه در سیر تحولات مدرن شدن جوامع خانواده شاهد حضور زنان در فعالیت‌های اجتماع و بالارفتن سطح تحصیلات و نرخ مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف نسبت به دهه‌های پیشن شده است. بدین ترتیب قدرت در تصمیم گیری نیز از موضوعات مهم در حوزه خانواده به شمار می آید. در مقاله حاضر از نظریه منبع» ستیز» سرمایه اجتماعی بوردیو وطرح واره جنسیتی بم استفاده شده است. سپس با استفاده از روش پیمایش وطرح پرسش نامه و توزیع آن در جامعه آماری به تعداد ۲۰۲ نفر به صورت تمام شماری داده‌ها را گرد آوری نموده است. در نهایت نقایج گویای آن بود که میزان قدرت تصمیم گیری زنان درخانواده در جامعه آماری,» با توجه به داشتن تحصیلات» شغل و درامد می‌تواند به عنوان منبع قدرت عمل کنند وباعث افزایش اقتدار زن در خانواده شوند از طرف دیگو سنجش باورهای قالبی جنسیتی و ایدئولوژی مرد سالاری نشان داده است که با وجود رویارویی با ارزشی‌های مدرن و پذیرش بخشی از این ارزش‌ها، هنوز برای ویژگی‌ها و نقش‌های سنتی اهمیت زیادی قائل هستند ورابطه قوی و مستقیمی با قدرت تصمیم گیری دارد.

خلاصه ماشینی:

در نهایـت نتـایج گویای آن بود که میزان قدرت تصمیم گیری زنان درخانواده در جامعه آماری ، با توجه به داشـتن تحصـیلات ، شـغل و درامد می تواند به عنوان منبع قدرت عمل کنند وباعـث افـزایش اقتـدار زن در خـانواده شـوند از طـرف دیگـر سـنجش باورهای قالبی جنسیتی و ایدئولوژی مرد سالاری نشان داده است که با وجود رویارویی با ارزشی های مدرن و پـذیرش بخشی از این ارزش ها، هنوز برای ویژگی ها و نقش های سنتی اهمیت زیادی قائـل هسـتند ورابطـه قـوی و مسـتقیمی بـا قدرت تصمیم گیری دارد. تحلیل یافته ها مطالعه حاضر، با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر قدرت تصمیم گیری درخانواده (کارمندان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان می باشد) به همین منظور با استفاده از نظریه ها و تحقیقات انجام شده از سوی سایر محققان ،٧ فرضیه طرح شده است و سپس متغییر ها در قالب یـک پرسـش نامه در اختیار نمونه مورد مطالعه شامل ٢٠٢ نفر به صورت تمام شماری کارمنـدان متأهـل دانشـگاه آزاد اسلامی واحد کرمان قرار گرفته اسـت . (رجوع شود به تصویر صفحه) در بررسی فرضیه دوم (به نظر می رسد بین وضعیت اشتغال و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وجود دارد) برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی لاندا استفاده شده که میـزان آن ٠. (رجوع شود به تصویر صفحه) و همچنین با توجه به جدول ٤-٤-٦ در بررسی فرضیه ششم (به نظر می رسـد بـین باورهـای قـالبی جنسیتی و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وجـود دارد) میـزان ضـریب همبسـتگی پیرسـون برای این فرضیه ٠.

کلیدواژه ها:

خانواده ، باورهای قالبی جنسیتی ، ایدئولوژی مردسالاری ، قدرت تصمیم گیری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.