Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی رابطه‌ی بین مهارت‌های تفکر انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهرستان تویسرکان (رشته‌های مهندسی صنایع - فناوری اطلاعات)

نویسنده:

چکیده:

هدف/ پژوهش انجام شده یک پژوهش توصیفی-همبستگی است که هدف آن ارزیابی رابطه‌ی بین مهارت‌های تفکر انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهرستان تویسرکان است. جمعیت آماری این تحقیق شامل همه‌ی دانشجویان رشته مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی شهرستان تویسرکان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ بود که تعدادشان ۱۸۰ نفر است. از دانشجوهای مورد آشاره با روش نمونه برداری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان ۱۱۸ دانشجو بدست آمد که محقق تعداد ۱۲۰ نمونه برای انجام پژوهش حاضر انتخاب نمودند. روش ابزارهای جمع آوری داده‌ها آزمایش مهارت‌های تفکر انتقادی استاندارد کالیفرنیا (فرم B) و مقیاس استاندارد برای کنترل عاطفی بودند. به علاوه داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. یاه ها همیستگی معناداری بین تفکر انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان بدست آمد (r =-0.63) ،) P<0.01،P=0.000 در میان زیر مقیاس‌های کنشرل عاطفیt رفتار خشونت آمیز بالاترین همبستگی (r =-0.75) ،) P<0.01،P=0.000 و احساسات مثبت کمترین همیستگی (r =-0.35،P=0.002 را با تفکر انتقادی داشتند. همچنین تغییرات کنترل عاطفی از طریق تفکر انتقادی قابل پیش بینی شد ( P<0.01).تتایچ: با در نظر گرفتن همیستگی معنادار بین کنترل عاطفی و اندیشه انتقادی می‌توان تیجه گرفت که بهبود فرایند تفکر انتقادی منجر به افزایش کنترل عاطفی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

نتایج : با در نظر گرفتن همبستگی معنادار بین کنترل عـاطفی و اندیشـه انتقـادی مـی تـوان نتیجـه گرفت که بهبود فرایند تفکر انتقادی منجر به افزایش کنترل عاطفی می شود. ٤- روش ها این پژوهش یک تحقیق توصیفی - همبستگی با هدف ارزیابی رابطه ی بین مهارت هـای اندیشـیدن انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهرستان تویسـرکان در سـال ١٣٩٥ است . ابزارهای جمع آوری داده ها در ایـن تحقیق دو پرسشنامۀ زیر بودند: الف - آزمون استاندارد اندیشیدن انتقادی کالیفرنیا- فرم CCTST-B( B): این آزمون ابزار توسعه یافته ای برای ارزیابی مهارت های اندیشیدن انتقـادی در دانشـجوها اسـت و ٣٤ بخش دارد. (رجوع شود به تصویر صفحه) ٦- نتیجه گیری هدف از این پژوهش ارزیابی رابطه ی بین اندیشیدن انتقادی و کنترل عاطفی دانشـجویان دانشـکدة فنی و مهندسی شهرستان تویسرکان بود. در رابطـه بـا همبستگی معنادار بین خشم و اندیشیدن انتقادی مـی تـوان اظهـار داشـت کـه خشـم پدیـده ی قابـل کنترلی است و با افزایش آگاهی افراد از آن و آموزش روش ها و استراتژی های مؤثر خشم بهتـر و بیشتر کنترل می شود زیرا اغلب تکرار صحبت کردن درونی منجر به این می شود که بخش منطقـی مغز بر بخش های قدیمی تر که گرایش به مبارزه و پرواز دارد غلبه کند. Evaluation of critical thinking and communication skills with students of Isfahan University Entrance Exam. [Critical thinking skills of nursing students in Semnan University of Medical Sciences]. Comparison of the level of critical thinking skills of first and last semester BS students selected fields of universities of medical sciences in the city of Tehran. The development of critical thinking in students of Ferdowsi University of Mashhad.

کلیدواژه ها:

تفکر انتقادی ، مهارت ، کنترل عاطفی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.