Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش دانشجویان شاغل نسبت به موانع تحرک شغلی زنان در سلسله مراقب اداری (مطالعه موردی: «دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال ۱۳۹۵)

نویسنده:

چکیده:

در ان پژوهش با توجه به اینکه موانع تحرکک شغلی زنان می‌تواند به عنوان یکی از اساسی‌ترین موضوعات اجتماعی و حقوقی همواره مورد توجه قرار گرفته و در محافل مختلف مورد بررسی قرار گیرد» در نظر است موانع تحرکک شغلی زنان در سلسله مراتب اداری از منظر دانشجویان شاغل به عنوان هدف اصلی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام پذیرفته و نوع تحقیق توصیفی- تببینی می‌باشد. جامعه آماری را دانشجوبان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تشکیل داده که بر اساس فرمول کوکران تعداد ۳۵۷ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. همچنین به منظور گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. با توجه به نتایج آمار توصیفی پژوهش می‌توان گفت که متغیرهای نگرش مدیران» توزیع جنسی مشاغل از منظر پاسخگویان در سطح بالایی مانع تحرکک شغلی زنان در سلسله مراقتب اداری می‌باشند و متغیرعقاید قالبی موجود در جامعه در حد متوسطی و متغیر وجود تبعیضات فرهنگی در جامعه در حد پایینی به عنوان مانع تحرکک شغلی زنان در سلسله مراقب اداری مطرح می‌باشند. در نتیجه نهایی تحقیق می‌توان عنوان نمود که متغیرهای نگرش مدیران» توزیع جنسی مشاغل و عقاید قالبی رابطه معنی داری با موانع تحرکک شغلی زنان دارند بدین معنی که با افزایش میزان هر یک از متغیرهای فوق موانع تحر کک شغلی زنان در سلسله مرائب اداری افزایش می‌یابد. همچنین بین موانع تحرکک شغلی زنان و سطح تحصیلات رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد بدین معنی که با افزایش سطح تحصیلات زنان میزان موانع تحرکک شغلی آنان در سلسله مراتب اداری کاهش می‌پابد. در نتیجه این تحقیق نیز بین تبعیضات فرهنگی حاکم بر جامعه و موانع تحرک شغلی زنان رابطه معنی داری وجود ندارد و این متغیر به صورت غیر مستقیم بر موانع تحرکک شغلی تاثیر گذار است. مقدار ضریب همبستگی (R ) بین متغیرها 0/613 می‌باشد که نشان می‌دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق (موانع تحرکک شغلی) همبستگی نسبتا موی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعدیل شده که برابر با ۰/۴۱۱ می‌باشد که نشان می‌دهد ۴۱/۱ درصد از کل تغییرات موانع تحرکک شغلی زنان در سلسله مراقب اداری وابسته به ۵ متغیر مستقل تحقیق می‌باشد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت نزدیک نیمی از واربانس متغیر وابسته (موانع تحر کک شغلی) توسط متغیرهای مستقل پیش بینی (برآورد) می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

بنابراین در این تحقیق مسـئله اصـلی ایـن اسـت کـه : موانـع تحـرک شغلی زنان در سلسله مراتب اداری از منظر دانشجویان شـاغل دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد تهـران مرکز کدامند؟ همچنین در زمینه اهمیت و ضرورت تحقیق به ذکر چند نکته به شرح زیر می پردازیم : بررسی نگرش دانشجویان از آن جهت ضـروری بنظـر مـی رسـد کـه بـه عنـوان نیروهـای جـوان و تحصیل کرده در آینده بر مصادر امور مختلف کشور قرار می گیرند و نهایتا نگرش های خود را بـر انواع زمینه های مشارکتی زنان و به ویژه مشارکت های اقتصادی اعمال خواهند کرد. فرضیه سوم تحقیق بدین صورت مطرح گردیده است : از نظر دانشجویان شـاغل بـین عقایـد قـالبی موجود در جامعه و موانع تحرک شغلی زنان در سلسله مراتب اداری رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه چهارم تحقیق بدین صورت مطرح گردیده است : از نظر دانشجویان شاغل بین توزیع جنسی مشاغل و موانع تحرک شغلی زنان در سلسله مراتب اداری رابطه معناداری وجود دارد. رابطه معنی داری بین موانع تحرک شغلی زنان و متغیر نگرش مدیران وجود دارد بـا بررسـی بـه عمل آمده نتیجه بدست آمده در پژوهش های زهره داوودی (١٣٩٠) و تولایی (١٣٧٩) نیز بدسـت آمده است . ٢. رابطه معنی داری بین موانع تحرک شغلی زنان و متغیر عقاید قالبی موجود در جامعه وجود دارد با بررسی به عمل آمده نتیجه بدست آمده در پژوهش های خانم طاهره جعفـری (١٣٨٣) و تـولایی (١٣٧٩) نیز بدست آمده است . The perceived glass ceiling and justice perceptions: an investigation of 136ispanic law associates; journal of management.

کلیدواژه ها:

عقاید قالبی ، نگرش مدیران ، سقف شیشه‌ای ، موانع تحرک شغلی ، توزیع جنسی مشاغل


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.